DANH SÁCH ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2020 - 2021


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG MẦM NON AN SINH A
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

 

 

DANH SÁCH ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG

Năm học 2020 - 2021

 

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm Sinh

Năm vào ngành

Chức danh

Trình độ chuyên môn

Số điện thoại

1

Phạm Thị Huyền

05/10/1970

2000

Hiệu trưởng

Đại học

0936395376

2

Nguyễn Thúy Hà

20/01/1983

2006

P. Hiệu trưởng

Đại học

0987714267

3

Nguyễn Thị Thu

15/07/1979

2000

P. Hiệu trưởng

Đại học

0363573478

4

Bùi Thị Thu Hiền

14/05/1991

2012

TTCM

Đại học

0366302788

5

Lê Thị Nga

26/10/1995

2020

Giáo viên

Trung cấp

0385078578

6

Nguyễn Thị Minh Thùy

04/03/1993

2014

TPCM

Cao đẳng

0378902948

7

Vũ Thị Cúc Phương

05/01/1993

2013

Giáo viên

Đại học

0965566606

8

Vũ Thị Khích

19/05/1970

2000

Giáo viên

Cao đẳng

0972574435

9

Vũ Thị Nhu

10/12/1978

2005

Giáo viên

Đại học

0343312086

10

Vi Thị Hồng Thúy

02/02/1984

2020

Giáo viên

Cao đẳng

0975140284

11

Nguyễn Thị Toan

15/01/1992

2012

Giáo viên

Đại học

0347392415

12

Dương Thị Thê

13/03/1991

2013

Giáo viên

Đại học

0345050699

13

Nguyễn Thị Thương

04/08/1984

2013

Giáo viên

Đại học

0396708879

14

Vũ Thị Yến

15/02/1993

2013

Giáo viên

Đại học

0363285585

15

Lê Thị Thủy

21/04/1984

2000

TTCM

Cao đẳng

0344537402

16

Nguyễn Thị Nga

18/08/1989

2011

Giáo viên

Đại học

0985132228

17

Vũ Thị Thuận

17/10/1989

2011

Giáo viên

Đại học

0366131536

18

Lê Thị Hoa

07/01/1990

2011

Giáo viên

Đại học

0368819332

19

Vũ Thị Ngọc

20/04/1992

2015

Giáo viên

Đại học

0338747524

20

Phạm Thị Thu Hạnh

15/01/1992

2006

TPCM

Đại học

0387766809

21

Phạm Thị Nhung

15/05/1990

2011

Giáo viên

Đại học

0389164626

22

Phạm Thị Quyên

19/12/1981

2005

Giáo viên

Đại học

0973494476

23

Vũ Thị Oanh

06/06/1989

2010

Giáo viên

Cao đẳng

0377004546

24

Phạm Thị Vân

08/07/1984

2008

Giáo viên

Đại học

0336697024

25

Phạm Thị Liên

23/08/1987

2011

Y tế

Trunh cấp

0988420286

26

Phạm Thị Kim Lưu

07/07/1970

1993

Kế toán

Đại học

0394095588

 

 

 

 HIỆU TRƯỞNG

 

 

Phạm Thị Huyền


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu