Xuất bản thông tin

Thông báo lịch KTNB tháng 10 năm học 2015-2016

Thông báo lịch KTNB tháng 10 năm học 2015-2016


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN AN SINH A

 

Số: 116/TB-MN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

An Sinh, ngày 15 tháng 10 năm 2015

 

THÔNG BÁO

V/v Kiểm tra toàn diện năm học 2015-2016

 các Đ/c Vũ Thị Khích - Đ/c Phạm Thị Lan Anh - Đ/c Vũ Thị Nhu

          Căn cứ Quyết định số 114/QĐ-MN ngày15/10/2015 của Hiệu trưởng trường MN An Sinh A về việc Kiểm tra toàn diện năm học 2015-2016 các Đ/c Phạm Thị Thu Hạnh - Đ/c Phạm Thị Vân - Đ/c Lê Thị Thủy;

          Ban kiểm tra nội bộ trường MN An Sinh A xin thông báo các đ/c có tên trong quyết định số 114/QĐ-MN ngày 15/10/2015 của Hiệu trưởng trường MN An Sinh A về việc Kiểm tra toàn diện năm học 2015-2016 các Đ/c Vũ Thị Khích - Đ/c Phạm Thị Lan Anh - Đ/c Vũ Thị Nhu như sau:

          1. Thời gian kiểm tra: ( 3 ngày)

          - Từ 7h00' ngày 21/10//2015 đến hết ngày 23/10/2015.

          2. Địa điểm:

          - Tại lớp mẫu giáo 4B2, 5A1, 5A2.

          3. Nội dung chuẩn bị:  

        1. Kiểm tra hồ sơ học sinh ( Đơn, GKS, Sổ hộ khẩu phô tô), các hồ sơ diện chính sách...

        2. Kiểm tra công tác Điều tra Phổ cập ( tỷ lệ huy động trẻ, tỷ lệ chuyên cần, (Phiếu điều tra, các minh chứng, tỷ lệ huy động, tỷ lệ chuyên cần, tỷ lệ trẻ ăn bán trú, đánh giá xếp loại trẻ…)

           3. Kiểm tra hồ sơ sổ sách giáo viên ( Đầy đủ các loại sổ theo quy định)

         4. Kiểm tra Hoạt động sư phạm của giáo viên (Thời khóa biểu, kế hoạch giảng dạy, tiết dạy, bài soạn, hoạt động góc, ngoài trời, trò chơi, ăn, ngủ, nêu gương cắm cờ, phát thanh mẫu giáo, ứng dụng CNTT….)

          5. Kiểm tra việc tổ chức ăn bán trú ( Báo ăn, VS lớp học, phòng ngủ, kho chứa, vệ sinh cá nhân, vệ sinh lớp học, trang trí sắp xếp lớp học, chấm kênh biểu đồ…)

           6. Kiểm tra việc tham gia sinh hoạt chuyên môn tại tổ, khối, mảng…(Nội dung sinh hoạt, ý kiến cải tiến sáng tạo để xây dựng chuyên môn…)

               7. Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch và việc thực hiện nghị quyết văn bản chỉ đạo của cấp trên ngành dọc, đơn vị ( Xây dựng kế hoạch cho nhóm lớp dựa trên văn bản chỉ đạo xuyên suốt từ ngành dọc -> HT –> HP –> TTCM - > GV và thực hiện các văn bản chỉ đạo và nghị quyết đề ra).

              8. Kiểm tra công tác GD kỹ năng sống, giao tiếp ứng sử, nề nếp - GDVSMT- GDATGT, tiết kiệm điện nước...

             9.  Kiểm tra việc nhận thức của trẻ (Bằng cách đàm thoại với trẻ, qua nhận thức của tiết học, qua các hoạt động trẻ trải nghiệm)

            10.  Kiểm tra cơ sở vật chất, thiết bị bàn ghế, đồ dùng dạy học, đồ dùng đồ chơi lớp học ( Bảo quản, sắp xếp khoa học, vào sổ theo dõi…)

              Ban kiểm tra thông báo để các đ/c có tên trên nắm được và chuẩn bị tốt các nội dung quy định trên./.

      

 

Nơi nhận:                                                                  

- Ban KTNB;

- Các thành viên được kiểm tra;

- Trang TTTVĐT của trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Ngô Thị Sửu