Xuất bản thông tin

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2014

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2014


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON AN SINH A

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

Số: 02/TB-MN

                                    

                    An Sinh, ngày 09  tháng 9 năm 2014

        

THÔNG BÁO

                                              CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9– 2014

 

 
 

 

* Nhiệm vụ trọng tâm:

1. Khai giảng năm học mới 2014-2015  và Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

2.Tổ chức vui đón tết trung thu cho các bé – Tham dự Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đăc biệt – Khu di tích lịch sử nhà Trần tại Đông Triều.

3. Hoàn thiện xây dựng dự thảo kế hoạch năm học để trình Lãnh đạo Phòng Giáo dục xét duyệt.

4. Họp phụ huynh đầu năm.

5. Phát động phong trào - đăng ký danh hiệu thi đua.

            * Lịch cụ thể :                     

Ngày  

Nội dung công việc

 

Người thực hiện

01 – 05

Tiếp tục huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp

 

GV

05

Tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2014-2015  và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

 

CBGVNV – Phụ huynh – Học sinh

01 - 06

Rá soát điều kiện cơ sở vật chất các nhóm lớp, có kế hoạch mua sắm, tu sửa trong năm học

 

06 - 08

Tổ chức vui hội trăng rằm cho bé.

GV – phụ huynh – học sinh

05 - 10

Hoàn thành xây dựng kế hoạch giáo dục các độ tuổi

 

PHT – TTCM- GV

10 -13

Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, tập huấn đổi mới công tác

sinh hoạt chuyên môn cho các TTCM, GV

 

BGH – TTCM - GV

11- 12

Hoàn thiện kế hoạch chi các khoản năm học 2014 – 2015 trình địa phương và Phòng Giáo dục

 

BGH – KT

12- 13

Họp hội đồngGV đăng ký thi đua đầu năm

BGH - GVNV

12- 14

Tổ chức họp HĐGV, họp phụ huynh, họp Ban đại diện cha mẹ học sinh đầu năm thống nhất các khoản thu chi

 

BGH – GV – Phụ Huynh

13- 14

- Họp kiện toàn ban liên lạc hội cha mẹ học sinh.

 

13 - 14

Hoàn thiện dự thảo kế hoạch năm học 2014 – 2015

 

BGH – CĐ -TTCM

15 – 20

Cân khám sức khỏe vào kênh biểu đồ giai đoạn 1

PHT phụ trách  – Y tế - GV

15-25

Trình dự thảo kế hoạch để  Phòng Giáo dục duyệt Kế hoạch năm học 2014-2015 cho nhà trường

 

Lãng đạo PGD - BGH - CĐ

Nơi nhận:

- Nh­ư trên (t/h);

- Cổng TTĐT trường;

- L­ưu: VT,

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Ngô Thị Sửu