Xuất bản thông tin

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2015

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2015


                                  

PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU   

           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG MẦM NON AN SINH A

                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                      Số:  /TB-MN

                                 An Sinh,  ngày  07 tháng 05  năm 2015

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 05-2015

             . Nội dung trọng tâm:

  1. Đánh giá trẻ cuối giai đoạn  -  Đánh giá trẻ theo tiêu chí Bộ chuẩn quy định.
  2. Tham dự hội thi chuyên đề lĩnh vực " Phát triển vận động" cấp huyện
  3. Tổ chức họp đánh giá chuẩn HT- PHT – GVMN – Đánh giá xếp loại thi đua tập thể cá nhân trong nhà trường cuối năm học.
  4. Tham dự ngày hội CNTT. Hội thảo công tác dạy học kỹ năng sống.
  5. Tổng kết các mặt công tác năm học 2014 – 2015 đề ra phương hướng nhiệm vụ 2015 - 2016.

         . Lịch cụ thể : 

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

 

05- 10/05

Đánh giá trẻ cuối giai đoạn  -  Đánh giá trẻ theo tiêu chí Bộ chuẩn

 BGH - GV

- Tổ chức kiểm tra hồ sơ sổ sách, các hoạt động của  CBGVNV để làm căn cứ đánh giá tiêu chí thi đua cuối năm học.

BGH  

10- 14

- Tham dự  lớp tập huấn hướng dẫn phân quyền sử dụng cơ sở dữ liệu bài giảng điện tử  do Ngành GD&ĐT thị xã Đông Triều tổ chức

- Tập huấn sử dụng phần mềm soạn bài giảng điện tử

PHT - GV

 

 

10- 15

- Họp HĐGV – Họp HĐTĐKH  xét thi đua tập thể cá nhân năm học 2014 – 2015

HT- PHT – GV- NV

 

15 - 20

 

- Đáng giá chuẩn HT – PHT - GVMN

 CB - CĐ- BGH – GV -NV

 

 

20/05

- Tham dự Hội khỏe Bé Mầm non cấp huyện năm học 2014 – 2015

 

18- 20

 Hoàn thiện hồ sơ thi đua cuối năm đề nghị cấp trên xét thi đua.

BGH – HĐTĐ

 

20- 25

Kiểm kê CSVC, vào biên bản hồ sơ bàn giao CSVC

PHT – GV – KT - BV

 

 

20- 25

- Tổng kết – khen thưởng học sinh – Trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình 5 tuổi.

BGH – GVNV – PH - HS

 

 

25 – 30

Tổng kết các mặt công tác năm học 2014 – 2015 đề ra phương hướng nhiệm vụ 2015 - 2016

CBGVNV – BĐDCMHS

 

Nơi nhận:

- Nh­ư trên (t/h);

- Cổng TTĐT của trường;

- L­ưu: VT,

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Ngô Thị Sửu

 

 

 

 

 

                                  

PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU   

           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG MẦM NON AN SINH A

                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                      Số:  /TB-MN

                                 An Sinh,  ngày  07 tháng 05  năm 2015

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 05-2015

             . Nội dung trọng tâm:

  1. Đánh giá trẻ cuối giai đoạn  -  Đánh giá trẻ theo tiêu chí Bộ chuẩn quy định.
  2. Tham dự hội thi chuyên đề lĩnh vực " Phát triển vận động" cấp huyện
  3. Tổ chức họp đánh giá chuẩn HT- PHT – GVMN – Đánh giá xếp loại thi đua tập thể cá nhân trong nhà trường cuối năm học.
  4. Tham dự ngày hội CNTT. Hội thảo công tác dạy học kỹ năng sống.
  5. Tổng kết các mặt công tác năm học 2014 – 2015 đề ra phương hướng nhiệm vụ 2015 - 2016.

         . Lịch cụ thể : 

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

 

05- 10/05

Đánh giá trẻ cuối giai đoạn  -  Đánh giá trẻ theo tiêu chí Bộ chuẩn

 BGH - GV

- Tổ chức kiểm tra hồ sơ sổ sách, các hoạt động của  CBGVNV để làm căn cứ đánh giá tiêu chí thi đua cuối năm học.

BGH  

10- 14

- Tham dự  lớp tập huấn hướng dẫn phân quyền sử dụng cơ sở dữ liệu bài giảng điện tử  do Ngành GD&ĐT thị xã Đông Triều tổ chức

- Tập huấn sử dụng phần mềm soạn bài giảng điện tử

PHT - GV

 

 

10- 15

- Họp HĐGV – Họp HĐTĐKH  xét thi đua tập thể cá nhân năm học 2014 – 2015

HT- PHT – GV- NV

 

15 - 20

 

- Đáng giá chuẩn HT – PHT - GVMN

 CB - CĐ- BGH – GV -NV

 

 

20/05

- Tham dự Hội khỏe Bé Mầm non cấp huyện năm học 2014 – 2015

 

18- 20

 Hoàn thiện hồ sơ thi đua cuối năm đề nghị cấp trên xét thi đua.

BGH – HĐTĐ

 

20- 25

Kiểm kê CSVC, vào biên bản hồ sơ bàn giao CSVC

PHT – GV – KT - BV

 

 

20- 25

- Tổng kết – khen thưởng học sinh – Trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình 5 tuổi.

BGH – GVNV – PH - HS

 

 

25 – 30

Tổng kết các mặt công tác năm học 2014 – 2015 đề ra phương hướng nhiệm vụ 2015 - 2016

CBGVNV – BĐDCMHS

 

Nơi nhận:

- Nh­ư trên (t/h);

- Cổng TTĐT của trường;

- L­ưu: VT,

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Ngô Thị Sửu