Xuất bản thông tin

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2013

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2013


 

PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG  MẦM NON AN SINH A

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

                  Số:  02/TB-MNASA

                                    

An Sinh,  ngày 01  tháng 10  năm 2013

        

                                                               KẾ HOẠCH

                    CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10 /2013

 
 

 

. Trọng tâm:

1. Tổ chức Họi nghị cán bộ viên chức lao động.

2. Tiếp tục  huy động trẻ ra lớp.

3. Chuẩn bị Các quy trình hồ sơ cho công tác xã hội hóa giáo dục 2013-2014.

4. Tổ chức dự giờ thăm lớp. Tổ chức tiết mẫu.

5. Đón đoàn kiểm tra liên ngành của Sở Giáo dục về kiểm tra các tiêu chí

 

 Lịch cụ thể :                

Thời gian

Nội dung công tác

 

 

Đơn vị chủ trì

01/10

Rà soát, Điều tra, tuyên truyền huy động trẻ ra lớp.

 

 

 GV

Cả tháng

Mua sắm thiết bị chỉnh trang trường lớp, dọn vệ sinh trường lớp, trồng cây xanh tại khuôn viên mới tạo cảnh quan môi trường sư phạm.

 

BGH - GV

03/10

Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch giáo dục các tổ .

 

 

BGH - GV

 

1/10-5/10

-         Tổ chức hội nghị cán bộ viên chức lao động.

 

 

CB,GV,NV,HS

 

6/10

Thực hiện chương trình giáo dục các độ tuổi

 

 

GV

10/10

Kiểm tra việc tổ chức ăn bán trú các nhóm lớp.

 

 

HP + GV + Cấp dưỡng

6/10- 8/10

Tập huấn về công tác vệ sinh ATTP tại trung tâm y tế huyện. Hoàn thiện các thủ tục hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận bếp ăn an toàn.

 

 

HP nuôi - Cấp dưỡng

 15-20/10

 Phối Hợp TTYT Dự phòng để hoàn thiện các thủ tục  hồ sơ cấp giấy chứng nhận bếp ăn.

 

HP- CD - YT

15 – 27/10

- Hoàn thiện hồ sơ sổ sách của tháng 10.

- Hoàn thiện hồ sơ báo cáo đón đoàn kiểm tra cấp trên về công nhận các tiêu chí chuẩn Quốc gia.

 

GV, PHT

24/10

Tập huấn ngoại khóa công tác học sinh sinh viên và y tế trường học.

HT- PHT- YT

27/10-30/10

- Tập huấn phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục mầm non

HT, PHT, GV

 

Trên đây là kế hoạch tháng 10 của nhà trường. đề nghị các Phó HT, TT, GV,NV căn cứ để xây dựng kế hoạch của mình sao cho phù hợp với thực tiễn tình hình của lớp của tổ.

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                         HIỆU TRƯỞNG         

- Các CBGV,NV trong nhà trường;                                                                             (Đã ký)

- Cổng TTĐT ngành;

- Lưu: VT, TH.                         

                                                                                                            Ngô Thị Sửu