Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 5/5/2017

Tài chính công khai ngày 5/5/2017

Tổng số trẻ báo ăn: 285: Điểm chính: 216; Điểm lẻ Thành Long: 49; Điểm lẻ Lục Dong: 20

Tổng số tiền ăn: 3.420.000đ

Điểm chính: 2.592.000đ; Điểm lẻ Thành Long: 588.000đ; Điểm lẻ Lục Dong: 240.000đ