Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 26/3/2021

Tài chính công khai ngày 26/3/2021

Ngày 26/3/2021 Tổng suất ăn toàn trường: 204 x 15.000đ = 3.060.000đ