Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 12/4/2021

Tài chính công khai ngày 12/4/2021

Ngày 12/4/2021 Tổng suất ăn toàn trường: 196x 15.000đ = 2,940.000đ