Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 02/4/2021

Tài chính công khai ngày 02/4/2021

Ngày 02/4/2021 Tổng suất ăn toàn trường: 213 x 15.000đ = 3.195.000đ