Xuất bản thông tin

QUYẾT ĐỊNH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC THÁNG 04/2016

QUYẾT ĐỊNH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC THÁNG 04/2016


PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN AN SINH A

 

Số: 43/QĐ-MN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

An Sinh, ngày 07 tháng 1 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/v " Kiểm tra toàn diện năm học 2015-2016

 đối với 13 đ/c  và kiểm tra sư phạm đối với 04đ/c ( có danh sách kèm theo)

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON AN SINH A

       Căn cứ Điều lệ  trường MN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường MN An Sinh A;

       Căn cứ Công văn số 4904 /BGDĐT-TTr ngày 10/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra;

       Căn cứ  công văn số 2083/SGDĐT-GDMN, ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo - GDMN và công văn số 611/PGDĐT - GDMN ngày 09/09/2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều về  "Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2015 - 2016";

         Căn cứ kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2015-2016 của trường MN An Sinh A;

         Xét đề nghị của ban KTNB trường MN An Sinh A,

QUYẾT ĐỊNH:

       Điều 1. Kiểm tra toàn diện năm học 2015-2016 đối với 13đ/c  và kiểm tra sư phạm đối với 04 đ/c (Có danh sách kèm theo)

       Thời gian kiểm tra: Từ ngày 12/04 đến hết ngày 15/04/2016

       Điều 2. Thành lập Đoàn kiểm tra để thực hiện nhiệm vụ nêu tại điều 1, gồm các ông, bà có tên trong danh sách đính kèm.

       Điều 3. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ tiến hành kiểm tra theo đúng nội dung, phạm vi, đối tượng, thời gian nêu tại điều 1.

       Điều 4. Các thành viên đoàn kiểm tra và các cá nhân có tên trong điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                             

- Như điều 4 (để t/h);

- Ban KTNB;

- Trang TTTVĐT của trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Ngô Thị Sửu

 

 

DANH SÁCH ĐOÀN KIỂM TRA TOÀN DIỆN  

NĂM HỌC 2015-2016

(Đính kèm Quyết định số 43/QĐ-MN  ngày 07/04/2016)

STT

Họ và tên

Chức vụ

Chức danh Ban KTNB

Ghi chú

1

Ngô Thị Sửu

Hiệu trưởng

Trưởng ban KTNB

 

Trưởng đoàn

 

2

Cao Thị Mơ

Phó HT

Phó ban KTNB

Phó trưởng đoàn

3

Đỗ Thị Chính

Phó HT

Phó ban KTNB

Phó trưởng đoàn

4

Phạm Thị Vân

TTND

Ủy viên KTNB

Ủy viên

5

Phạm Thị Thu Hạnh

TTCM

Ủy viên KTNB

Ủy viên

 

(Danh sách trên gồm 05 đồng chí)

 

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA TOÀN DIỆN

VÀ KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG SƯ PHẠM

NĂM HỌC 2015 – 2016

(Thời gian từ ngày 12/04 đến hết ngày 15/04/2016)

 

TT

Hình thức

Đối tượng kiểm tra

 

 

1

Kiểm tra toàn diện

+ Các Đ/c:

 1. Hoàng Thủy Thương,
 2. Phạm Thị Liên
 3. Nguyễn Thị Mỵ
 4. Vũ Thị Cúc Phương
 5. Vũ Thị Ngọc
 6. Phạm Thị Nhung
 7. Vũ Thị Oanh
 8. Nguyễn Thị Toan
 9. Vũ Thị Yến
 10. Nguyễn Thị Nga
 11. Dương Thị Thê
 12. Nguyễn Kim Quế
 13. Bùi Thị Kết

 

 

2

Kiểm tra hoạt động sư phạm

 1. Bùi Thị Hiền
 2. Nguyễn Minh Thùy
 3.  Đỗ Thị Hiền
 4. Nguyễn Thị Sang

 

 

(Danh sách ấn định kiểm tra toàn diện là: 13 đ/c)

(Danh sách ấn định kiểm tra hoạt động sư phạm là 04 đ/c)

 

                                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                            (Đã ký)

                                                                                                                         

                                                                                                                                Ngô Thị Sửu