Xuất bản thông tin

LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN XUÂN ĐINH DẬU 2017

LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN XUÂN ĐINH DẬU 2017


TRƯỜNG MẦM NON AN SINH A

 

 

 

 

 

LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN XUÂN ĐINH DẬU 2017

Thời gian

Người trực

Chức vụ

Số điện thoại

Ngày 25/01/2017

(Tức 28/12 âm lịch)

 - Đỗ Thị Chính

 - Phạm Thị Liên

 - PHT

 - YT

- 0966997267

- 0988420286

Ngày 26/01/2017

(Tức 29/12 âm lịch)

 - Nguyễn Thúy Hà

 - Nguyễn Thị Mỵ

 - PHT

 - KT

- 0987714267 (01628223767)

- 01652545029 (0919774040)

Ngày 27/01/2017

(Tức 30/12 âm lịch)

 - Phạm Thị Huyền

 - Lê Thị Thủy

 - HT

 - TTCMMG

- 0936395376

- 01644537402

Ngày 28/01/2017

(Tức 01/01 âm lịch)

 - Vũ  Thị Khích

 - Phạm T.Thu Hạnh

 - CTCĐ

 - TPCMMG

- 0972574435

- 01687766809

Ngày 29/01/2017

(Tức 02/01 âm lịch)

 - Đỗ Thị Chính

 - Phạm Thị Liên

 - PHT

 - YT

- 0966997267

- 0988420286

Ngày 30/01/2017

(Tức 03/01 âm lịch)

 - Phạm Thị Huyền

 - Lê Thị Thủy

 - HT

 - TTCMMG

- 0936395376

- 01644537402

Ngày 31/01/2017

(Tức 04/01 âm lịch)

 - Nguyễn Thúy Hà

 - Nguyễn Thị Mỵ

 - PHT

 - KT

- 0987714267 (01628223767)

- 01652545029 (0919774040)

Ngày 01/02/2017

(Tức 05/01 âm lịch)

 - Vũ  Thị Khích

 - Phạm T.Thu Hạnh

 - CTCĐ

 - TPCMMG

- 0972574435

- 01687766809

Ngày 02/02/2017

(Tức 06/01 âm lịch)

 - Đỗ Thị Chính

 - Phạm Thị Liên

 - PHT

 - YT

- 0966997267

- 0988420286

Ngày 03/02/2017

(Tức 07/01 âm lịch)

 - Phạm Thị Huyền

 - Lê Thị Thủy

 - HT

 - TTCMMG

- 0936395376

- 01644537402

Ngày 04/02/2017

(Tức 08/01 âm lịch)

 - Nguyễn Thúy Hà

 - Nguyễn Thị Mỵ

 - PHT

 - KT

- 0987714267 (01628223767)

- 01652545029 (0919774040)

Ngày 05/02/2017

(Tức 09/01 âm lịch)

 - Vũ  Thị Khích

 - Phạm T.Thu Hạnh

 - CTCĐ

 - TPCMMG

- 0972574435

- 01687766809

 

       Lưu ý:

     -  Phạm Thị Huyền - Lê Thị Thủy : 03 ngày (30/12, 03/01, 07/01).

     - Đỗ Thị Chính- Phạm Thị Liên: 03 ngày (28/12, 02/01, 06/01).

    - Nguyễn Thúy Hà – Nguyễn Thị Mỵ : 03 ngày(29/12, 04/01, 08/01).

    - Vũ  Thị Khích - Phạm Thị Thu Hạnh : 03 ngày (01/01, 05/01, 09/01).

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Phạm Thị Huyền