Xuất bản thông tin

bao cao co so vat chat

bao cao co so vat chat


 

THỰC TRẠNG CÁC CƠ SỞ MẦM NON
Huyện Đông Triều năm học 2010- 2011
                                       
STT TÊN  T.S TRẺ T.S TRẺ T.SỐ CHIA RA Cơ sở Số  Thiếu Thừa Đ/Nghị
  TRƯỜNG ĐIỀU TRA HUY NHÓM Nhà trẻ Mẫu giáo tổ chức GV,cô nuôi      
  CƠ SỞ CÔNG LẬP   ĐỘNG LỚP Số nhóm Số trẻ 3 tuổi 4 tuổi Ghép 4,5 tuổi   Riêng h/s 5 tuổi B.Trú phân công      
  MN An Sinh A           Số lớp Số trẻ Số lớp Số trẻ Số lớp Số trẻ Số lớp Số trẻ          
1 Điểm Đìa Mối 69 73 3 1 15     1 27     1 31 B.Trú 7 3   3
2 Điểm Thành Long 57 41 2         1 16 1 25   17 B.Trú 3 1   1
3 Điểm Lục Dong 41 18(1kt) 1             1 18(1kt)   11 B.Trú 2 Đủ    
4 Điểm Đìa Sen 51 23(1kt) 1             1 23(1kt)   9 B.Trú 2 1   1
5 Điểm Tam Hồng 40 17(2kt)               1 17(2kt)   5 B.Trú 2 2   2
  CỘNG 258 172(4kt) 8 1 15     2 41 4 83(4kt) 1 73     7   7
  CƠ SỞ TƯ THỤC                                    
1                                      
2                                      
3                                      
                                       
                                       
  CỘNG                                    
    NGƯỜI LẬP BIỂU               HIỆU TRƯỞNG    
    ( Ghi rõ họ tên)               Ngô Thị Sửu    
    Nguyễn Thị Huế .ĐT: 0978716090