Asset Publisher

Thông báo ủy quyền Hiệu trưởng

Thông báo ủy quyền Hiệu trưởng


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON AN SINH A

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 146/TB - MN

V/v ủy quyền phân công phó Hiệu trưởng thay Hiệu trưởng trong thời gian Hiệu trưởng đi công tác

An Sinh, ngày 19 tháng 12 năm 2015

Kính gửi:      - CBGVNV trường MN An Sinh A,

             Thực hiện công văn số 2999/SGDĐT-TCCB ngày 10/12/2015 của Sở Giáo dục và đào tạo Quảng Ninh về việc cử cán bộ quản lý trường học tham dự lớp học "Bồi dưỡng kiến thức quản lý tài chính;

                Thời gian học: Là 10 ngày, từ ngày 20/12/2015 đến ngày 30/12/2015.

           Trong thời gian học tập theo thông báo triệu tập của Sở giáo dục, Hiệu trưởng trường MN An Sinh A ủy quyền cho đ/c Đỗ Thị Chính - Phó Bí thư chi bộ - phó Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm thay Hiệu trưởng điều hành giải quyết mọi công việc của nhà trường trong thời gian Hiệu trưởng vắng mặt đi học.

                Hiệu trưởng trường MN An Sinh A cử đ/c Đỗ Thị Chính trực trường thay lịch trực của đ/c Hiệu trưởng vào các ngày thứ 2 và thứ 5 hàng tuần. Các ngày khác trong tuần 02 đ/c Hiệu phó vẫn trực trường theo quy định đúng ngày đã được phân công.

             Hiệu trưởng trường MN An Sinh A xin tới toàn thể CBGVNV trong trường nắm được để thuận tiện cho việc liên lạc công tác.

                 Số ĐT đ/c Đỗ Thị Chính: 0966997267

                 Số ĐT đ/c Cao Thị Mơ: 01696775588

 

 

Nơi nhận:

- PGD&ĐT Đông Triều (b/c);

- CBGVNV;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 (Đã ký)

 

Ngô Thị Sửu