Asset Publisher

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TUẦN 1/ 01 /2014

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TUẦN 1/ 01 /2014


 

KẾ HOẠCH TUẦN 1THÁNG 01/2014

KẾ HOẠCH TUẦN 01/01/2014 CỦA BGH

Từ ngày 23/12 – 27/12/2013

Thời gian

 

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thứ 2 : 06/01

- Trực khu Đìa Mối. – Họp nhận phân khai kế hoạch ngân sách 2014

- Trực khu Thành Long

- Dự giờ đ/c: Quyên

- Đ/c: Sửu

- Đ/c: Hà

- BGH

Thứ 3: 07/01

- Trực khu Đìa Mối

- Trực khu Thành Long

- Đ/c: Hà

- Đ/c: Minh

Thứ 4: 08/01

- Trực khu Đìa Mối

- Trực khu Thành Long

- Báo cáo đánh gia chất lượng Đảng viên với PGD.

- Đ/c: Minh

- Đ/c: Sửu

- Đ/c : Sửu

Thứ 5: 09/01

- Trực khu Đìa Mối

- Họp tồng kết Đảng bộ

- Trực khu Thành Long

- Dự giờ: đ/c :Thê

- Đ/c : Hà

- Đ/c: BGH – Các đảng viên.

- BGH

Thứ 6: 10/01

- Trực khu Đìa Mối

- Họp HĐND xã

- Trực khu Thành Long

- Dự giờ đ/c: Quế.

- Đ/c: Minh

- Đ/c: Sửu

- Đ/c: Hà.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                    ( Đã ký)

 

Ngô Thị Sửu