Asset Publisher

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2015

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2015


                                  

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON AN SINH A

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

                  Số:  22  /TB-MN

                                    

          An Sinh,  ngày  09 tháng 03  năm 2015

                                                                                                            

 

                                                                                                                THÔNG BÁO

                                                                        Chương trình công tác tháng 03-2015

             . Trọng tâm:

  1. Duy trì nề nếp tiếp tục huy động trẻ ra lớp sau đợt nghỉ tết  Ất Mùi dài ngày
  2. Tham dự hội thi GV giỏi cấp cơ sở ( Cấp huyện) năm học 2014 – 2015

           2.Tổ chức cân khám sức khỏe giai đoạn;

           3.Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 105 ngày Quốc tế phụ nữ 08/03

4.Triển khai công văn 113/PGD&ĐT V/v xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Giáo dục năm 2015.

         . Lịch cụ thể

 

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

 

Cả tháng

Duy trì nề nếp tiếp tục huy động trẻ ra lớp sau đợt nghỉ tết  Ất Mùi dài ngày

 

BGH - GV- Công đoàn

 

Tổ chức dự giờ thăm lớp kiểm tra các hoạt động dạy và học, công tác vệ sinh môi trường lớp học công tác nuôi dưỡng

 

BGH  

5- 28/02/2015

Tham dự hội thi GV giỏi cấp cơ sở ( Cấp huyện) năm học 2014 – 2015

( tham dự phần thi SKKN và Lý thuyết)

 

BGH – GV

05 - 09

Triển khai công văn số 115 PGD&ĐT V v "Triển khai Kế hoạch lấy ý kiến cán bộ, giáo viên và nhân viên các nhà trường trên địa bàn huyện đối với dự thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi"

 

 

05 - 12

Triển khai công văn 113/PGD&ĐT V/v xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Giáo dục năm 2015

 Phổ biến nghị định 158/2007/NĐ-CP V/v chuyển đổi vị trí công tác đối với nhân viên kế toán

 

Cả tháng

Thi đua dạy tốt học tốt chào mừng  Quốc tế phụ nữ 08/03

 

CB,GV, NV, HS

09 - 10

Tham gia lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng quản lý phần mềm Tài sản CSVC

Kế  toán

15 – 25

Tổ chức cân khám sức khỏe vào kênh biểu đồ giai đoạn 3  

 

 

GV- Y tế

 

Cả tháng

Chỉnh trang trường lớp dọn vệ sinh trồng hoa trồng rau xanh……

CBGVNV, HS

 

09 - 28

Tham dự hội thi GV giỏi cấp cơ sở ( Cấp huyện) năm học 2014 – 2015

( tham dự phần thi  thực hành)

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Nh­ư trên (t/h);

- Cổng TTĐT của trường;

- L­ưu: VT,

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

Ngô Thị Sửu