Asset Publisher

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 2/2013

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 2/2013


 

 

PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG  TRIỀU

TRƯỜNG MN AN SINH A

 

Số 06- KH/MNASA.                         

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

An Sinh, ngày 03 tháng 2 năm 2013.

 

                                                                THÔNG BÁO

                                      CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 2/2013

 
 

 

* Trọng tâm công tác tháng 2/2013

- Duy trì sĩ số. Tiếp tục huy động trẻ nhà trẻ ra lớp sau tết.

- Tổ chức dự giờ, thao giảng bồi dưỡng giáo viên.

- Đảm bảo các yêu cầu về CSVC trước, trong và sau tết.

- Tổ chức tết trồng cây.

Lịch cụ thể

 

 

STT

 

NỘI DUNG

THỜI GIAN

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

1

Tiếp tục huy động trẻ ra lớp sau tết

 

Cả tháng

GV

2

Duy trì tỷ lệ chuyên cần và phấn đấu chuyên cần từ 98% trở lên.

Cả tháng

GV

3

Nghỉ tết nguyên đán

 

5/2 – 19/2

CB,GV, NV, HS

4

Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa Đông - xuân.

Cả tháng

Y tế - GV

5

Tổ chức thi đua dạy tốt học tốt chào mừng ngày  3/2. Dự giờ 100% các giáo viên trong nhà trường.

Cả tháng

 

 

BGH- C Đ

TTCM

6

Tổ chức kiểm tra hồ sơ sổ sách và các điều kiện giáo viên thi giáo viên giỏi cấp cơ sở.

 

Tuần 4

 

BGH + CTCĐ + TTCM

7

Tổ chức tết trồng cây tại các điểm trường.

Tuần 2  +  3

GV, HP - TTCM

8

Tập chung đánh giá chất lượng chuyên môn, tiếp tục thực hiện 5 đề tài do Phòng GD chỉ đạo.

Tuần 4

BGH – CĐ+ TTCM

9

Tiếp tục trồng rau xanh, góc thư viên xanh, lớp xanh, sạch, an toàn, thân thiện.

Cả tháng

GV- NV

10

Tham dự chuyên đề “Bé mầm non với Ca dao, Đồng dao, Dân ca Việt Nam” cấp huyện.

Tuần 4

GV

  

 

   Trên đây là kế hoạch tháng 2/2013của nhà trường. đề nghị các đ/c Phó HT, các tổ, các đoàn thể, các đ/c giáo viên, nhân viên căn cứ xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể để thực hiện tốt kế hoạch công tác tháng 2 đã đề ra.

 

 

 

Nơi nhận:

- BGH,GV, NV;

- Lưu VT;

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Ngô Thị Sửu