Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 9/4/2021

Tài chính công khai ngày 9/4/2021

Ngày 9/4/2021 Tổng suất ăn toàn trường: 118 x 15.000đ = 1,770.000đ