Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 23/4/2021

Tài chính công khai ngày 23/4/2021

Ngày 23/4/2021 Tổng suất ăn toàn trường: 201 x 15.000đ = 3,015.000đ