Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 20/4/2021

Tài chính công khai ngày 20/4/2021

Ngày 20/4/2021 Tổng suất ăn toàn trường: 209 x 15.000đ = 3,135.000đ