Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 19/4/2021

Tài chính công khai ngày 19/4/2021

Ngày 19/4/2021 Tổng suất ăn toàn trường: 210 x 15.000đ = 3,150.000đ