Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 19/3/2021

Tài chính công khai ngày 19/3/2021

Ngày 19/3/2021 Tổng suất ăn toàn trường: 185 x 15.000đ = 2.775.000đ