Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 18/3/2021

Tài chính công khai ngày 18/3/2021

Ngày 18/3/2021 Tổng suất ăn toàn trường: 189 x 15.000đ = 2.835.000đ