Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 16/4/2021

Tài chính công khai ngày 16/4/2021

Ngày 16/4/2021 Tổng suất ăn toàn trường: 198 x 15.000đ = 2,970.000đ