Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 16/3/2021

Tài chính công khai ngày 16/3/2021

Ngày 16/3/2021
Tổng suất ăn toàn trường:
186 x 15.000đ = 2.790.000đ