Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 15/4/2021

Tài chính công khai ngày 15/4/2021

Ngày 15/4/2021 Tổng suất ăn toàn trường: 199 x 15.000đ = 2,985.000đ