Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 13/4/2021

Tài chính công khai ngày 13/4/2021

Ngày 13/4/2021 Tổng suất ăn toàn trường: 192x 15.000đ = 2,880.000đ