Asset Publisher

Quyết định kiểm tra nội bộ tháng 10 năm học 2015-2016

Quyết định kiểm tra nội bộ tháng 10 năm học 2015-2016


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN AN SINH A

 

Số: 114/QĐ-MN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

An Sinh, ngày 15 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Kiểm tra toàn diện năm học 2015-2016

 đối với các Đ/c Vũ Thị Khích - Đ/c Phạm Thị Lan Anh - Đ/c Vũ Thị Nhu

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON AN SINH A

            Căn cứ Điều lệ trường MN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường MN An Sinh A;

         Căn cứ Công văn số 4904 /BGDĐT-TTr ngày 10/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra;

            Căn cứ công văn số 2083/SGDĐT-GDMN, ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo - GDMN và công văn số 611/PGDĐT - GDMN ngày 09/09/2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều về  "Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2015 - 2016";

           Căn cứ kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2015-2016 của trường MN An Sinh A;

               Xét đề nghị của ban KTNB trường MN An Sinh A,

QUYẾT ĐỊNH:

             Điều 1. Kiểm tra toàn diện năm học 2015-2016 đối với Đ/c Vũ Thị Khích - Đ/c Phạm Thị Lan Anh  - Đ/c Vũ Thị Nhu với  các nội dung kiểm tra cụ thể như sau:

               1. Kiểm tra hồ sơ học sinh ( Đơn, GKS, Sổ hộ khẩu phô tô), các hồ sơ diện chính sách...

              2. Kiểm tra công tác Điều tra Phổ cập ( tỷ lệ huy động trẻ, tỷ lệ chuyên cần, (Phiếu điều tra, các minh chứng, tỷ lệ huy động, tỷ lệ chuyên cần, tỷ lệ trẻ ăn bán trú, đánh giá xếp loại trẻ…)

               3. Kiểm tra hồ sơ sổ sách giáo viên ( Đầy đủ các loại sổ theo quy định)

           4. Kiểm tra Hoạt động sư phạm của giáo viên (Thời khóa biểu, kế hoạch giảng dạy, tiết dạy, bài soạn, hoạt động góc, ngoài trời, trò chơi, ăn, ngủ, nêu gương cắm cờ, phát thanh mẫu giáo, ứng dụng CNTT….)

           5. Kiểm tra việc tổ chức ăn bán trú ( Báo ăn, VS lớp học, phòng ngủ, kho chứa, vệ sinh cá nhân, vệ sinh lớp học, trang trí sắp xếp lớp học, chấm kênh biểu đồ…)

           6. Kiểm tra việc tham gia sinh hoạt chuyên môn tại tổ, khối, mảng…(Nội dung sinh hoạt, ý kiến cải tiến sáng tạo để xây dựng chuyên môn…)

               7. Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch và việc thực hiện nghị quyết văn bản chỉ đạo của cấp trên ngành dọc, đơn vị ( Xây dựng kế hoạch cho nhóm lớp dựa trên văn bản chỉ đạo xuyên suốt từ ngành dọc -> HT –> HP –> TTCM - > GV và thực hiện các văn bản chỉ đạo và nghị quyết đề ra).

              8. Kiểm tra công tác GD kỹ năng sống, giao tiếp ứng sử, nề nếp - GDVSMT- GDATGT, tiết kiệm điện nước...

            9.  Kiểm tra việc nhận thức của trẻ (Bằng cách đàm thoại với trẻ, qua nhận thức của tiết học, qua các hoạt động trẻ trải nghiệm)

           10.  Kiểm tra cơ sở vật chất, thiết bị bàn ghế, đồ dùng dạy học, đồ dùng đồ chơi lớp học ( Bảo quản, sắp xếp khoa học, vào sổ theo dõi…)

              Thời gian kiểm tra: Từ ngày 21/10/2015 đến hết ngày 23/10/2015.

             Điều 2. Thành lập Đoàn kiểm tra để thực hiện nhiệm vụ nêu tại Điều 1, gồm các  ông, bà có tên trong danh sách đính kèm.

          Điều 3. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ tiến hành kiểm tra theo đúng nội dung, phạm vi, đối tượng, thời gian nêu tại Điều 1.

           Điều 4. Các thành viên đoàn kiểm tra và các cá nhân có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:                                                                  

- Như Điều 4 (t/h);

- Ban KTNB;

- Trang TTTVĐT của trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Ngô Thị Sửu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH ĐOÀN KIỂM TRA TOÀN DIỆN  

NĂM HỌC 2015-2016

(Kèm theo Quyết định số 114/QĐ-MN  ngày 15/10/2015)

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Chức danh Ban KTNB

 

Ghi chú

 

1

Ngô Thị Sửu

Hiệu trưởng

Trưởng ban KTNB

 

Trưởng đoàn

 

2

Cao Thị Mơ

Phó HT

Phó ban KTNB

Phó trưởng đoàn

 

3

Đỗ Thị Chính

Phó HT

Phó ban KTNB

 

Phó trưởng đoàn

 

4

Lê Thị Thủy

TTCM

Ủy viên ban KTNB

 

Ủy viên

 

5

Phạm Thị Thu Hạnh

TTCM

Ủy viên Ban KTNB

 

Ủy viên

 

6

Phạm Thị Vân

TT ND

Ủy viên Ban KTNB

 

Ủy viên

 

 

 

(Danh sách trên gồm 06 đồng chí)