Asset Publisher

Quy chế dân chủ của trường MN An Sinh A

Quy chế dân chủ của trường MN An Sinh A


PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MẦM NON  AN SINH A

                                                             

Số: 113/QĐ-MN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 

An Sinh, ngày 14 tháng 10  năm 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    QUYẾT ĐỊNH

                                    V/v ban hành Quy chế dân chủ của trường Mầm non An Sinh A

                                                    HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON AN SINH A

          Căn cứ Điều lệ trường Mầm non được ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          Căn cứ theo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của nhà trường,

                                                                                   QUYẾT ĐỊNH:

           Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế dân chủ của trường Mầm non An Sinh A năm học 2015 - 2016.

           Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

          Điều 3. Cán bộ nhà trường, Tổ trưởng các Tổ và người đứng đầu các tổ chức Đoàn thể, các thành viên trong nhà trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

   Nơi nhận:                                                                   -Phòng GD&ĐT(b/c);

- UBND xã (b/c);

- Như Điều 3(t/h);

- Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Ngô Thị Sửu

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON AN SINH A

 

 
 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

An Sinh, ngày 14 tháng 10  năm 2015

QUY CHẾ

THỰC HIỆN DÂN CHỦ NĂM HỌC 2015 - 2016

              Căn cứ quyết định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT, ngày 01/3/2000 của Bộ GD&ĐT v/v ban hành quyền thực hiện dân chủ trong và ngoài nhà trường;

                Thực hiện chỉ đạo của Phòng Giáo dục& ĐT Thị xã Đông Triều;

             Căn cứ vào tình hình thực tế thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 của Trường MN An Sinh A; Hiệu trưởng Trường MN An Sinh A xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế Dân chủ trong nhà trường như sau: 

               Nhằm thực hiện tốt Luật Giáo dục có hiệu quả theo phương châm: "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" trong các hoạt động của nhà trường thông qua các hình thức dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, đảm bảo cho giáo viên được quyền giám sát, kiểm tra đóng góp ý kiến xây dựng sự nghiệp giáo dục ở địa phương. Nhằm phát huy quyền làm chủ của Hiệu trưởng, giáo viên trong nhà trường góp phần xây dựng nề nếp trật tự kỉ cương trong mọi hoạt động của nhà trường.

              Sau khi bàn bạc, thống nhất, tập thể CBVCLĐ  trường MN An Sinh A quyết tâm thực hiện một cách nghiêm túc bản quy chế dưới đây:

                I. NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG NHÀ TRƯỜNG:

             - Dân chủ đảm bảo có sự lãnh đạo của tổ chức Đảng trong trường học theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện trách nhiệm của Hiệu trưởng và phát huy vai trò của tổ chức đoàn thể trong trường.

              - Thực hiện dân chủ phải phù hợp với Hiến pháp và Pháp luật; quyền đi đôi với nghĩa vụ và trách nhiệm; dân chủ phải gắn liền với kỉ cương trong nhà trường.

              - Xử lí nghiêm những hành vi lợi dụng dân chủ, xâm hại quyền tự do dân chủ làm ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động của nhà trường.

            II. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁ NHÂN ĐOÀN THỂ CỦA TỔ CHỨC TRO NG NHÀ TRƯỜNG:

                 1.Trách nhiệm của Hiệu trưởng:

                - Quản lí điều hành mọi hoạt động của nhà trường theo Điều lệ trường Tiểu học, chịu trách nhiệm trực tiếp đối với UBND Thị xã Đông Triều. Phòng Giáo dục& ĐT, Đảng uỷ, UBND xã An Sinh.

                - Lắng nghe và tiếp thu những ý kiến của cá nhân, tổ chức đoàn thể trong nhà trường, có biện pháp giải quyết đúng chế độ, chính sách của nhà nước phù hợp với thẩm quyền.

                 - Thực hiện chế độ hội họp đúng định kỳ như: họp giao ban, họp lãnh đạo, họp hội đồng, hội nghị cán bộ công chức hàng năm, sinh hoạt chuyên môn…

                 - Thực hiện chế độ công khai tài chánh, chế độ chính sách, đánh giá giáo viên, xét thi đua khen thưởng…

              - Gương mẫu đấu tranh chống lại những biểu hiện không dân chủ trong nhà trường.

              - Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể, cá nhân trong trường trong tổ chức hoạt động.

                 - Bảo vệ và giữ gìn uy tín của nhà trường.

                - Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra những hoạt động của cấp dưới và giải quyết kịp thời những kiến nghị của cấp dưới theo thẩm quyền được giao.

               - Phối hợp với Công đoàn trường tổ chức Hội nghị cán bộ VCLĐ mỗi năm một lần theo qui định.

              *) Những việc Hiệu trưởng phải lấy ý kiến của cá nhân, tổ chức đoàn thể trước khi quyết định:

             - Kế hoạch phát triển trường lớp, tuyển sinh, tổ chức các hoạt động dạy học và các hoạt động khác.

              - Qui định những nhiệm vụ của các tổ chức bộ máy trong nhà trường.

              - Tuyển dụng, đưa đi đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.

               - Kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất.

             - Tổ chức các phong trào thi đua, khen thưởng hàng năm, lề lối làm việc, xây dựng nội qui, quy chế trong nhà trường.

               - Các báo cáo sơ, tổng kết trong năm học

               2.Trách nhiệm của nhà trường:

             - Phổ biến kế hoạch năm học, những nội dung liên qua đến trách nhiệm học sinh, CMHS, giáo viên trong nhà trường ngay từ đầu năm học.

              - Công khai những qui định về tuyển sinh, nội qui, qui chế, tiêu chuẩn đánh giá xếp loại, khen thưởng, kỷ luật.

              - Tổ chức hội nghị cha mẹ học sinh ba lần trong năm (đầu năm, giữa năm và cuối năm học) để thông báo tình hình học tập và rèn luyện của học sinh.

               - Giáo viên chủ nhiệm lớp đại diện cho nhà trường lắng nghe những ý kiến phản ánh của cha mẹ học sinh đề đạt cho Hiệu trưởng.

                 - Kịp thời thông báo những chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước đối với học sinh, giáo viên và CMHS.

                 - Giải quyết các ý kiến và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo theo luật định.

                3. Trách nhiệm của đoàn thể, các tổ chức trong nhà trường:

                - Phối hợp với nhà trường trong việc thực hiện qui chế dân chủ trong hoạt động nhà trường.

               - Nâng cao chất lượng sinh hoạt các đoàn thể, các tổ chức, dân chủ bàn bạc các chủ trương, biện pháp thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường

                 - Phát huy vai trò trách nhiệm Ban thanh tra nhân dân trong việc giám sát kiểm tra việc thực hiện qui chế dân chủ. Lắng nghe ý kiến quần chúng, phát hiện những vi phạm qui chế dân chủ trong nhà trường để đề nghị Hiệu trưởng giải quyết;

                  4. Trách nhiệm của cha mẹ học sinh  và Ban đại diện cha mẹ học sinh:

                  Ban đại diện cha mẹ học sinh có trách nhiệm tổ chức thu thập các ý kiến đóng góp của các cha mẹ học sinh để cùng nhà trường giải quyết các vấn đề sau:

                 - Nội dung công việc có liên quan đến sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình để giải quyết những việc có liên quan đến học sinh.

                - Vận động cha mẹ học sinh thực hiện những chủ trương chính sách chế độ mà học sinh được hưởng hoặc nghĩa vụ phải đóng góp theo qui định.

                 - Vận động các bậc cha mẹ học sinh thực hiện các hoạt động xã hội hoá giáo dục ở địa phương.

                - Cha mẹ học sinh được phản ánh, trao đổi đóng góp ý kiến trực tiếp với nhà trường, với giáo viên thông qua Ban đại diện cha mẹ học sinh về những vấn đề có liên quan đến công tác giáo dục trong nhà trường

                  5. Những việc học sinh được biết và tham gia ý kiến:

                  + Học sinh được biết:

                 - Chủ trương chế độ chính sách của nhà nước, của ngành và những qui định của nhà trường đối với học sinh

                   - Kế hoạch tuyển sinh, kế hoạch đào tạo của nhà trường hàng năm

                 - Những thông tin có liên quan đến học tập, rèn luyện, sinh hoạt, các khoản đóng góp theo qui định

                     + Học sinh được tham gia ý kiến:

                      - Nội qui, qui định của nhà trường có liên quan đến ngành học.

                   - Tổ chức phong trào thi đua và các hoạt động khác của nhà trường có liên quan đến người học.

                   - Việc tổ chức giảng dạy của nhà trường có liên quan đến quyền lợi của học sinh.

                   III. GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC GIỮA NHÀ TRƯỜNG VỚI CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN VÀ CỦA ĐỊA PHƯƠNG:

                    • Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo:

                    - Chấp hành sự chỉ đạo của các cơ quan quản lý cấp trên, thực hiện báo cáo đúng định kỳ, đúng quy định, kịp thời và nghiêm túc.

                    - Kịp thời phản ánh những vướng mắc, khó khăn của nhà trường và kiến nghị những biện pháp khắc phục để cấp trên xem xét giải quyết.

                  - Phản ánh những vấn đề chưa rõ trong việc chỉ đạo của cấp trên, góp ý phê bình đối với cơ quan quản lý bằng văn bản hoặc thông qua đại diện. Trong khi phản ánh ý kiến lên cấp trên chưa được giải quyết, nhà trường vẫn phải nghiêm túc chấp hành và thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên.

                    - Thực hiện kịp thời các báo cáo theo qui định.

                    • Đối với UBND xã:

                 - Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm giữ mối quan hệ chặt chẽ với cơ quan chính quyền sở tại để tham mưu, phối hợp giải quyết những công việc có liên quan đến công tác giáo dục nhà trường và chăm lo quyền lợi của học sinh.

                      - Thực hiện báo cáo kịp thời đúng qui định.

                     - Trên đây là nội dung của bản qui chế thực hiện dân chủ của trường MN An Sinh A được áp dụng  năm học 2015-2016.

 

               HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                  Ngô Thị Sửu