Asset Publisher

Phân công phân quyền quản lý phần mềm GDMN

Phân công phân quyền quản lý phần mềm GDMN


PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ QUẢN LÝ PHẦN MỀM GDMN

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nội dung

 

Ghi chú

1

Ngô Thị Sửu

BTCB- HT

Chỉ đạo điều hành chung và trực tiếp phụ trách:  Thông tin quản lý nhân viên. ( Hồ sơ CBNV, cán bộ NV năm, phân tổ nhân viên,xếp loại nhân viên, xếp loại GV,xếp loại CBQL, thống kê GV,Thống kê CBQL, thống kê NV, thống kê chi tiết cán bộ.

 

2

Đỗ Thị Chính

PBT - PHT

Phụ trách CNTT, CSVC, CM và trực tiếp thực hiện cấp quyền các Thông tin: Quản lý  cơ sở vật chất. chỉ số nhận thức, trẻ đi học chuyên cần, danh sách trẻ theo năm sinh, Danh sách trẻ cảnh báo về chỉ số PT,

 

3

Cao Thị Mơ

PHT

Phụ trách nuôi dương, Phổ cập và trực tiếp thực hiện cấp quyền các thông tin:  Quản lý Phổ cập - Quản lý thực đơn (Danh mục thực phẩm,định mức dinh dưỡng,thư viện thực đơn mẫu, báo ăn, tính khẩu phần ăn, khẩu phần V2, thực đơn ngày,bảng thực đơn tuần, bảng cân đối dinh dưỡng, dinh dưỡng V2,) Quản lý học sinh ( Xếp lớp, Học sinh tại trường, chuyển lớp,)

 

4

Hoàng Thủy Thương

VT- HC

- VTHC Trực tiếp cấp quyền quản lý: Thông tin quản lý nhân viên cùng HT và Thông tin chung ( Thôn tổ, điểm trường,lớp học, người dùng, lịch sử..). Quản lý Hỗ trợ trực tuyến

 

 

5

Phạm Thị Liên

Y tế

- YT Trực tiếp cấp quyền quản lý: Thông tin Quản lý học sinh gồm: ( Tổng hợp kiểm tra sức khỏe, quản lý kho, bảng đi chợ theo ngày, phân bổ thực phẩm).

 

6

Nguyễn Thị Mỵ

Kế toán

- KT trực tiếp cấp quyền quản lý: Thông tin Quản lý khoản thu. ( đầu năm, theo tháng, thu không bắt buộc, phiếu thu đầu năm, phiếu thu theo tháng, thu tự nguyện, thu học phí..). Thông tin Quản lý cơ sở vật chất ( Danh mục tài sản, tài sản chi tiết,

 

7

Phạm Thị Thu Hạnh

GV - TTCM

- Tham gia hỗ trợ  khi các thành viên cần.

 

8

Lê Thị Thủy

GV - TTCM

- Tham gia hỗ trợ  khi các thành viên cần.