Asset Publisher

PHAN CONG LỊCH TRUC NGÀY LỄ

PHAN CONG LỊCH TRUC NGÀY LỄ


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON AN SINH A

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:39/TB-MN

An Sinh, ngày 25 tháng 4 năm 2015

V/v: lịch trực dịp Lễ giỗ tổ

Hùng Vương, ngày chiến thắng 30/4,

ngày quốc tế lao động 1/5 năm 2015

 

 

Kính gửi: Các đồng chí CBGVNV nhà trường.

                  Các tổ chức cá nhân trong nhà trường.

 

Thực hiện công văn số 249/PGD&ĐT thị xã Đông Triều ngày 24/4/2015 về việc lịch trực dịp  Lễ giỗ tổ Hùng Vương, ngày chiến thắng 30/4, ngày quốc tế lao động 1/5 năm 2015.

 Trường Mầm non An Sinh A xây dựng Lịch trực dịp Lễ giỗ tổ Hùng Vương, ngày chiến thắng 30/4, ngày quốc tế lao động 1/5 năm 2015 của Ban giám hiệu nhà trường như sau:

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Ngày trực

 

1

Đ/c  Ngô Thị Sửu

 

 Hiệu trưởng

0983406565

 

Ngày 28/4

2

Đ/c Cao Thị Mơ

 

Phó hiệu trưởng

01696775588

 

Ngày  29/4

3

Đ/c Đỗ Thị Chính

 

Phó hiệu trưởng

0966997267

 

Ngày 30/4

4

Đ/c Ngô Thị Sửu

 

 Hiệu trưởng

0983406565

 

Ngày  01/5

5

Đ/c Cao Thị mơ

Phó hiệu trưởng

01696775588

 

Ngày 02/5

6

Đ/c Đỗ Thị Chính

Phó hiệu trưởng

0966997267

 

Ngày 03/5

Trên đây là thông báo lịch trực dịp Lễ giỗ tổ Hùng Vương, ngày chiến thắng 30/4, ngày quốc tế lao động 1/5 năm 2015 của BGH trường MN An Sinh A.

Trong các ngày nghỉ Lễ có công việc phát sinh đột xuất cần giải quyết, đề nghị các đồng chí CBGVNV, các tập thể cá nhân liên hệ trực tiếp với BGH  theo lịch được phân công trên.

 

 

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Như kính gửi;

- Lưu: VT,

 

 

(Đã ký)

 

 

Ngô Thị Sửu