Asset Publisher

PHÂN CÔNG CBGVNV NĂM HỌC 2016 – 2017

PHÂN CÔNG CBGVNV NĂM HỌC 2016 – 2017


THÔNG BÁO PHÂN CÔNG CBGVNV NĂM HỌC 2016 – 2017

1. Phân công Ban Giám hiệu

TT

Họ tên – chức vụ

Trình độ chuyên môn

Năm vào ngành

Công việc được giao

 

1

 

Phạm Thị Huyền

- BTCB

- Hiệu trưởng

 

- Đại học SPMN

- Vào ngành: 11/1987

- Chỉ đạo, quản lý điều hành chung.

- Lập kế hoạch  xây dựng quy hoạch nhà trường; lập kế hoạch năm học và tổ chức chỉ đạo thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học.

- Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng, thành lập Hội đồng nhà trường, thành lập HĐTĐKT...

-  Phân công, đánh giá, xếp loại; khen thưởng, tiến hành kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên theo quy định. Chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản của nhà trường.

- Tiếp nhận trẻ em, quản lý trẻ em và các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

-  Công tác kiểm tra nội bộ, kiểm định chất lượng.

- Tham gia các lớp bồi dưỡng về chính trị và chuyên môn...

- Thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường...

- Thực hiện xã hội hoá giáo dục, phát huy vai trò của nhà trường với cộng đồng.

- Trưởng ban biên tập Trung tâm Thông tin-Thư viện điện tử.

- Công tác xây dựng CSVC, Chuẩn Quốc Gia. Công tác tham mưu các cấp có thẩm quyền.

- ( Dạy) Dự giờ thăm lớp 2 tiết/ tuần.

- Tham gia sinh hoạt tại tổ mẫu giáo .

2

Đỗ Thị Chính

- PBT  

- Phó Hiệu trưởng

 

- ĐHSPMN

- Năm vào ngành: 11/2009

- Phụ trách Chỉ đạo mảng Chuyên Môn – Cơ sở vật chất.

- Điều hành, phân công đứng lớp khi giáo viên, nhân viên xin nghỉ.

- Chỉ đạo công tác ứng dụng CNTT, soạn duyệt GATT, lớp học TM. Chỉ đạo việc thực hiện qui chế chuyên môn của CBGV.

- Xây dựng kế hoạch. Tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua của nhà trường.

- Phụ trách công tác Kiểm định chất lượng – Kiểm tra nội bộ

- Phụ trách về công tác hành chính văn thư, CNTT

- Thay mặt Hiệu trưởng điều hành mọi công việc khi được Hiệu Trưởng ủy quyền.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu trưởng phân công điều động.

- Phụ trách điểm trường Thành Long – Phụ tách khối Mẫu  giáoTrực Tuần 1 và tuần 3 hàng tháng.

– Dạy ( Dự giờ thăm lớp 4 tiết/ tuần).

-  Tham gia sinh hoạt tại tổ MG .

3

Nguyễn Thúy Hà

- Phó HT

- ĐHSP

- Năm vào ngành: 9/2006

- Phụ trách Chỉ đạo mảng Nuôi dưỡng – Phổ cập .

- Chỉ đạo công tác y tế trường học.

- Phụ trách lao động, VSMT, cây cảnh

- Chỉ đạo phong trào văn hóa - văn nghệ, TDTT toàn trường, công tác Kiểm định chất lượng, Kiểm tra nội bộ

- Thay mặt Hiệu trưởng điều hành mọi công việc khi được Hiệu Trưởng ủy quyền.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu trưởng phân công điều động.

- Phụ trách điểm trường Lục Dong – và khối nhà trẻ Trực tuần 2, tuần 4  hàng tháng.

– Dạy ( Dự giờ thăm lớp 4 tiết/ tuần).

-  Tham gia sinh hoạt tại tổ nhà trẻ .

 

          2. Phân công giáo viên:    

TT

Họ tên – chức vụ

Trình độ chuyên môn

             Công việc được giao

1

Lê Thị Thủy

CĐGDMN

Điều tra – Phổ cập, CSVC. Quản lý chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục học sinh lớp mẫu giáo 5TA1.

- Duyệt giáo của các thành viên trong tổ 5 tuổi. Thực hiện các nhiệm vụ khi Hiệu trưởng, phó HT phân công điều động

2

Vũ Thị Oanh

CĐGDMN

Điều tra – Phổ cập, CSVC. Quản lý chăm sóc nuôi dưỡng  giáo dục học sinh lớp 5TA1. Công tác hoạt động chi đoàn, VHVN,TDTT. Thực hiện các nhiệm vụ khi Hiệu trưởng, phó HT phân công điều động

3

Phạm Thị Vân

CĐGDMN

Điều tra – Phổ cập, CSVC. Quản lý chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục học sinh lớp 5TA2. Công tác TTND. Thực hiện các nhiệm vụ khi Hiệu trưởng, phó HT phân công điều động

4

Vũ Thị Ngọc

CĐGDMN

Điều tra – Phổ cập, CSVC. Quản lý chăm sóc nuôi dưỡng  giáo dục học sinh lớp 5TA2. Thực hiện các nhiệm vụ khi Hiệu trưởng, phó HT phân công điều động

5

Phạm Thị Quyên

ĐHGDMN

Điều tra – Phổ cập, CSVC. Quản lý chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục học sinh lớp mẫu giáo 5TA3.

- Thực hiện các nhiệm vụ khi Hiệu trưởng, phó HT phân công điều động

6

Phạm Thị Nhung

ĐHGDMN

Điều tra – Phổ cập, CSVC. Quản lý chăm sóc nuôi dưỡng  giáo dục học sinh lớp 4TB1. Thực hiện các nhiệm vụ khi Hiệu trưởng, phó HT phân công điều động

7

Dương Thị Thê

TCMN

Điều tra – Phổ cập, CSVC. Quản lý chăm sóc nuôi dưỡng  giáo dục học sinh lớp 4TB1. Thực hiện các nhiệm vụ khi Hiệu trưởng, phó HT phân công điều động

8

Phạm Thị Thu Hạnh

ĐHGDMN

Điều tra – Phổ cập, CSVC. Quản lý chăm sóc nuôi dưỡng  giáo dục học sinh lớp 4TB2.

- Duyệt giáo của các thành viên trong tổ 4 tuổi. Kiêm CNTT. Thực hiện các nhiệm vụ khi Hiệu trưởng, phó HT phân công điều động

9

Lê Thị Hoa

TCMN

Điều tra – Phổ cập, CSVC. Quản lý chăm sóc nuôi dưỡng  giáo dục học sinh lớp 4TB2. Thực hiện các nhiệm vụ khi Hiệu trưởng, phó HT phân công điều động

10

Nguyễn Thị Nga

ĐHGDMN

Điều tra – Phổ cập, CSVC. Quản lý chăm sóc nuôi dưỡng  giáo dục học sinh lớp 4TB3. Thực hiện các nhiệm vụ khi Hiệu trưởng, phó HT phân công điều động

11

Bùi Thị Thu Hiền

 

Điều tra – Phổ cập, CSVC. Quản lý chăm sóc nuôi dưỡng  giáo dục học sinh lớp 4TB3. Thực hiện các nhiệm vụ khi Hiệu trưởng, phó HT phân công điều động

12

Phạm Thị Lan Anh

 

ĐHGDMN

Điều tra – Phổ cập, CSVC. Quản lý chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục học sinh lớp mẫu giáo 3TC1.

- Duyệt giáo của các thành viên trong tổ 3 tuổi. Thực hiện các nhiệm vụ khi Hiệu trưởng, phó HT phân công điều động

13

Vũ Thị Khích

CĐGDMN

Điều tra – Phổ cập, CSVC. Quản lý chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục học sinh lớp mẫu giáo 3TC1.

- Thực hiện các nhiệm vụ khi Hiệu trưởng, phó HT phân công điều động

14

Vũ Thị Thuận

CĐGDMN

Điều tra – Phổ cập, CSVC. Quản lý chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục học sinh lớp mẫu giáo 3TC1.

- Thực hiện các nhiệm vụ khi Hiệu trưởng, phó HT phân công điều động

15

Nguyễn Thị Minh Thùy

CĐGDMN

Điều tra – Phổ cập, CSVC. Quản lý chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục học sinh lớp mẫu giáo 3TC1.

- Thực hiện các nhiệm vụ khi Hiệu trưởng, phó HT phân công điều động

16

Nguyễn Thị Thương

ĐHGDMN

Điều tra – Phổ cập, CSVC. Quản lý chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục học sinh Nhóm Nhà trẻ 2TE1.

- Thực hiện các nhiệm vụ khi Hiệu trưởng, phó HT phân công điều động

17

Nguyễn Thị Toan

TCMN

Điều tra – Phổ cập, CSVC. Quản lý chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục học sinh Nhóm Nhà trẻ 2TE1.

- Thực hiện các nhiệm vụ khi Hiệu trưởng, phó HT phân công điều động

18

Vũ Thị Yến

TCMN

Điều tra – Phổ cập, CSVC. Quản lý chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục học sinh Nhóm Nhà trẻ 2TE2.

- Thực hiện các nhiệm vụ khi Hiệu trưởng, phó HT phân công điều động

19

Nguyễn Kim Quế

ĐHGDMN

Điều tra – Phổ cập, CSVC. Quản lý chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục học sinh Nhóm Nhà trẻ 2TE2.

- Thực hiện các nhiệm vụ khi Hiệu trưởng, phó HT phân công điều động

20

Vũ Thị Nhu

ĐHGDMN

Điều tra – Phổ cập, CSVC. Quản lý chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục học sinh Nhóm Nhà trẻ 2TE3.

- Duyệt giáo của các thành viên trong tổ nhà trẻ. Thực hiện các nhiệm vụ khi Hiệu trưởng, phó HT phân công điều động

21

Vũ Thị Cúc Phương

TCMN

Điều tra – Phổ cập, CSVC. Quản lý chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục học sinh Nhóm Nhà trẻ 2TE3.

- Thực hiện các nhiệm vụ khi Hiệu trưởng, phó HT phân công điều động

 

  1. Phân công nhân viên:

 

TT

Họ tên – chức vụ

Trình độ chuyên môn

Công việc được giao

1

Nguyễn Thị Mỵ

TCKT

- Phụ trách tài chính, chế độ CBGVNV.

- Tham mưu cho HT, BGH về công tác CSVC, tài chính, chế độ chính sách của CBGVNV.

- Phụ trách phần mềm CSVC, Tài chính. Phụ trách phần mềm quản lý giáo dục, nhân sự,  PMiss

- Lập báo cáo, kế hoạch về CSVC, tài chính, bán trú, XHHGD…

- Hoàn thiện đầy đủ chứng từ hóa đơn các loại vào 30 và 31 cuối hàng tháng trình HT ký duyệt để lưu hồ sơ.

- Hàng quý báo cáo thu chi tài chính

- Phụ trách công tác hành chính văn thư: quản lý công văn đi, đến, hoàn thành báo cao đúng lịch.

- Thực hiện công việc HT, PHT phân công, điều động.

3

Phạm Thị Liên

TC Y tế

- Phụ trách y tế trường học, công tác VSATTP, kiểm thực 3 bước, lưu mẫu TĂ, Thực  đơn, Cùng Phó HT phụ trách Phần mềm nuôi dưỡng mới…

- Giúp việc cho HP nuôi dưỡng làm các phần mềm, lập các kế hoạch, báo cáo,  các hợp đồng khám sức khỏe…

- Kiểm thực 3 bước, kiểm tra hướng dẫn, tuyên truyền công tác vệ sinh, VSATTP. Dịch bệnh.

- Kiêm công tác thủ quỹ

- Thực hiện theo sự phân công điều động  của HT, PHT.

4

Bùi Thị Kết

TCND

- Thực hiện đúng quy trình chế biến thực phẩm

- Vệ sinh bếp ăn khuôn viên, thức ăn chín, nước uống chín.

- Công khai xuất ăn hàng ngày ( số xuất, số tiền, món ăn…)

- Công bằng trong chia thực phẩm xuất ăn- Vệ sinh khuôn viên bếp ăn

- Thực hiện theo sự phân công điều động  của HT, PHT.

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Phạm Thị Huyền