Asset Publisher

LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN XUÂN MẬU TUẤT 2018

LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN XUÂN MẬU TUẤT 2018


TRƯỜNG MẦM NON AN SINH A

 

 

 

 

 

 

LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN XUÂN MẬU TUẤT 2018

 

Thời gian

Người trực

Chức vụ

Số điện thoại

Ngày 10/02/2018

(Tức 25/12 âm lịch)

 - Nguyễn Thúy Hà

 

 - PHT

- 0987714267 (01628223767)

Ngày 11/02/2018

(Tức 26/12 âm lịch)

-Vũ  Thị Khích

 -CTCĐ

- 0972574435

Ngày 12/02/2018

(Tức 27/12 âm lịch)

 - Phạm Thị Huyền

 

 - HT

- 0936395376

Ngày 13/02/2018

(Tức 28/12 âm lịch)

  - Đỗ Thị Chính

  • PHT
  • 0966997267

Ngày 14/02/2018

(Tức 29/12 âm lịch)

-Vũ  Thị Khích

 -CTCĐ

- 0972574435

Ngày 15/02/2018

(Tức 30/02 âm lịch)

 - Phạm Thị Huyền

 

 - HT

- 0936395376

Ngày 16/02/2018

(Tức 01/01 âm lịch)

-Vũ  Thị Khích

 -CTCĐ

- 0972574435

Ngày 17/02/2018

(Tức 02/01 âm lịch)

 - Nguyễn Thúy Hà

 

 - PHT

- 0987714267 (01628223767)

Ngày 18/02/2018

(Tức 03/01 âm lịch)

 - Đỗ Thị Chính

  • PHT
  • 0966997267

Ngày 19/02/2018

(Tức 04/01 âm lịch)

 - Phạm Thị Huyền

 

 - HT

- 0936395376

Ngày 20/02/2018

(Tức 05/01 âm lịch)

 - Đỗ Thị Chính

  • PHT
  • 0966997267

Ngày 21/02/2018

(Tức 06/01 âm lịch)

 - Nguyễn Thúy Hà

 

 - PHT

- 0987714267 (01628223767)

 

-  Phạm Thị Huyền : 03 ngày (27/12,30/12, 04/01).Lưu ý:

 

 - Đỗ Thị Chính: 03 ngày (28/12, 03/01, 05/01).

 

- Nguyễn Thúy Hà : 02 ngày(25/12, 02/01, 06/1).

- Vũ  Thị Khích : 03 ngày (26/12, 29/12, 01/01).

             HIỆU TRƯỞNG

                   (Đã ký)

 

 

                          Phạm Thị Huyền