Asset Publisher

LỊCH TRỰC NGÀY LỄ 30/4 VÀ 01/05

LỊCH TRỰC NGÀY LỄ 30/4 VÀ 01/05


TRƯỜNG MN AN SINH A

 

LỊCH TRỰC NGÀY LỄ 30/4 VÀ 01/05

 

      Căn cứ công văn số 378/PGD –ĐT  ngày 26/04/2018 V/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong những ngày nghỉ lễ chiến tháng 30/04 và ngày Quốc tế lao động 01/05  trường Mầm non An Sinh A phân công lịch trực như sau:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ngày trực

Số ĐT

Ghi chú

1

Đỗ Thị Chính

P.hiệu trưởng

28/04/2018

0966997267

 

2

Nguyễn Thúy Hà

P.hiệu trưởng

29/04/2018

0987714267

 

3

Vũ Thị Khích

CT công đoàn

30/04/2018

0972574435

 

4

Phạm Thị Huyền

Hiệu trưởng

01/05/2018

0936395376

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

                                                                                        Phạm Thị Huyền