Asset Publisher

Kế hoạch thực hiện chiến dịch truyền thông ngày chống Lao thế giới 24/03

Kế hoạch thực hiện chiến dịch truyền thông ngày chống Lao thế giới 24/03


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON AN SINH A

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 32/KH - MN

An Sinh, ngày 18 tháng 03  năm 2016

KẾ HOẠCH

Về việc thực hiện chiến dịch truyền thông

ngày chống Lao thế giới 24/03

        Thực hiện công văn số 300/UBND ngày 10/03/2016 về việc thực hiện chiến dịch truyền thông ngày chống Lao thế giới 24/03/2016;

          Thực hiện công văn số 207/PGD&ĐT TX Đông Triều ngày 16/03/2016 về việc thực hiện chiến dịch truyền thông ngày chống Lao thế giới 24/03/2016;

        Căn cứ vào đặc điểm tình hình của đơn vị, Trường mầm non An Sinh A xây dựng kế hoạch thực hiện chiến dịch truyền thông ngày chống Lao thế giới 24/03/2016 như sau:

           I. Mục đích, yêu cầu

          - Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho CBGVNV, phụ huynh và học  sinh trong nhà trường các kiến thức về các biện pháp phòng, chống Lao. Giáo dục học sinh, làm tốt nhiệm vụ là cầu nối tuyên truyền tích cực giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng về phòng, chống Lao.

           II. Nội dung triển khai

          1. Nhà trường phối hợp chặt chẽ với Trạm y tế xã An Sinh xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng chống Lao tại địa phương.

           2. Phối hợp với Đài truyền thanh  xã tổ chức các hoạt động đưa tin bài, phóng sự truyền thông phòng chống Lao (Tài liệu tuyên truyền của chiến dịch theo hướng dẫn của Bệnh viện Lao và Phổi tỉnh).

        3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho học sinh, CBGVNV trong nhà trường và cha mẹ học sinh các kiến thức về các biện pháp phòng, chống Lao. Giáo dục học sinh, làm tốt nhiệm vụ là cầu nối tuyên truyền tích cực giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng về phòng, chống Lao.

          4. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường trường học và các quy định về phòng, chống dịch bệnh trong trường học.

              5. Các khẩu hiệu cho ngày chống Lao thế giới:

               - Nhiệt liệt hưởng ứng ngày Thế giới chống Lao 24/3/2016.

               - Hãy hành động ngay từ bây giờ vì một Việt Nam không còn bệnh Lao.

              III. Tổ chức thực hiện

             - Ban giám hiệu phối hợp với Trạm y tế trong việc thực hiện chiến dịch truyền thông ngày chống Lao thế giới 24/03/2016.

             - Phân công CBGVNV thực hiện tốt việc thực hiện chiến dịch truyền thông ngày chống Lao thế giới 24/03/2016.

                - Đ/c Ngô Thị Sửu chỉ đạo điều hành chung.

             - Đ/c Cao Thị Mơ phụ trách trực tiếp quán triệt tuyên truyền về chiến dịch truyền thông ngày chống Lao thế giới 24/03/2016 đến CBGVNV, phụ huynh và học sinh.

               - Đ/c Phạm Thị Liên phụ trách kiểm tra, giám sát, theo dõi để phát hiện, lập danh sách và có biện pháp đề nghị Trạm y tế xã An Sinh, Trung tâm y tế thị xã Đông Triều điều trị kịp thời.

                  - Các đ/c CBGVNV có trách nhiệm tuyên truyền tới phụ huynh, học sinh và làm tốt công tác vệ sinh ATTP, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và làm tốt các quy trình phòng, chống Lao.

                   IV. Thời gian thực hiện

                   - Từ ngày 18/03/2016 đến hết ngày 24/03/2016.

                   - Báo cáo kết quả tuyên truyền về BGH trước ngày 24/03/2016.

                  Trên đây là Kế hoạch thực hiện chiến dịch truyền thông ngày chống Lao thế giới 24/03/2016 của Trường MN An Sinh A, đề nghị các CBGVNV nhà trường nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT ĐT (b/c);

- Ban giám hiệu;

- CBGVNV;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Ngô Thị Sửu