Asset Publisher

KE HOACH THANG 5 - NAM 2014

KE HOACH THANG 5 - NAM 2014


 

 

PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG  MẦM NON AN SINH A

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

                  Số:  09/TB-MNASA

                                    

An Sinh,  ngày 05  tháng 05 năm 2014

         

                                                               KẾ HOẠCH

                    CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2014

 
 

 

* Trọng tâm:

1. Hoàn thiện hồ sơ Phổ cập năm 2014  – đón đoàn kiểm tra Phổ cập cấp tỉnh  kiểm tra công tác Phổ cập.

2. Tổ chức các hoạt động  đánh giá chất lượng trẻ Nhà trẻ - 5 tuổi theo các mặt giáo dục – Đánh giá trẻ cuối giai đoạn.

3. Hoàn thiện các giải pháp sáng tạo. Hoàn thiện hồ sơ thi đua

4. Tổ chức  tuyển sinh chất lượng học sinh 5 tuổi.

5. Tập huấn công tác Công đoàn, thanh tra nhân dân.

6. Đánh gia sơ tổng kết năm học.

 

 Lịch cụ thể :                

Thời gian

Nội dung công tác

 

 

Bộ phận chủ trì, thực hiện

Tuần 1

- Tổ chức các hội nghị để lấy ý kiến đóng góp của CBGV-NV và nguời lao động toàn ngành, đối với Đề án tinh giản tổ chức bộ máy, biên chế ngành GD&ĐT huyện Đông Triều năm 2014. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các đại biểu tiếp tục hoàn thiện Đề án….

 

 

Cả tháng

Hoàn thiện hồ sơ Phổ cập năm 2014  – đón đoàn kiểm tra Phổ cập cấp tỉnh  kiểm tra công tác Phổ cập.

 HP - GV

Cả tháng

Kiểm tra hệ thống bếp ăn, thực đơn, quy trình lưu mẫu thức ăn

PHT

Tuần 1

- Đánh giá trẻ cuối giai đoạn- các mặt phát triển giáo dục – Hoàn thiện hồ cân khám sức khỏe giai đoạn 3 ( cuối năm).

GV

 

Cả tháng

Tăng cường công tác kiểm tra việc đánh giá chất lượng các mặt giáo dục , hồ sơ sổ sách giáo án của giáo viên, nhân viên.

 

HT- PHT

Tuần 1

Tham dự tập huấn công tác Công đoàn – Thanh tra nhân dân

 

CĐ - TTND

Tuần 2

Hoàn thiện các giải pháp sáng tạo – Hồ sơ thi đua cuối năm

 

BGH- GV- NV

Cả tháng

Tổ chức mít tinh giao lưu văn nghệ, các trò chơi dân gian giữa các khối lớp chào mừng ngày 19/05 và 01/06.

BGH- GV- NV – PH- HS

Tuần 3

Tổ chức tuyển sinh chất lượng học sinh 5 tuổi.

BGH – Tiểu học – GV

Tuần 3

- Tiến hành kiểm tra, đánh giá việc sử dụng CSVC, thiết bị CNTT trong công tác quản lý và giảng dạy; kiểm tra tổng hợp cơ sở vật chất thiệt bị dạy học và hoàn thiện hồ sơ niêm yết CSCV.

BGH – KT – GV - NV

Tuần 4

Tổng kết năm học các lớp, nhóm

BGH – GV - PH

Tuần 4

Tổng kết năm học

BGH – GV – NV – PH

 

 

 

 

Trên đây là kế hoạch tháng 05/2014 của nhà trường. đề nghị các Phó HT, TT, GV,NV căn cứ để xây dựng kế hoạch của mình sao cho phù hợp với thực tiễn tình hình của lớp của tổ.

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                         HIỆU TRƯỞNG         

- Các CBGV,NV trong nhà trường;                                                                             (Đã ký)

- Cổng TTĐT ngành;

- Lưu: VT, TH.                         

                                                                                                     Ngô Thị Sửu