Asset Publisher

ke hoach thang 4/2015

ke hoach thang 4/2015


                                  

PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU   

           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG MẦM NON AN SINH A

                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                  Số:  /TB-MN

                                

                        An Sinh,  ngày  02 tháng 04  năm 2015

                     

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 04-2015

             . Nội dung trọng tâm:

  1. Duy trì nề nếp tiếp duy trì sĩ số học sinh ra lớp và duy trì tốt công tác ăn bán trú
  2. Tham dự hội thi chuyên đề lĩnh vực " Phát triển vận động" cấp trường, cấp kkhu vực, cấp huyện
  3. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày 30/4 và 01/05.
  4. Hoàn thiện hồ sơ chấm SKKN chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và cấp tỉnh cho CBGVNV cấp trường.
  5. Hoàn thiện hồ sơ Phổ cập chuẩn bị cho đón đoàn kiểm tra Phổ cập cấp huyện.

         . Lịch cụ thể : 

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

 

Cả tháng

Duy trì nề nếp tiếp duy trì sĩ số học sinh ra lớp và duy trì tốt công tác ăn bán trú

BGH - GV- Công đoàn

Tổ chức dự giờ thăm lớp kiểm tra các hoạt động dạy và học, công tác vệ sinh môi trường lớp học công tác nuôi dưỡng VSATTP

 

BGH  

 

  1. 03

Tham dự hội nghị giao ban Hiệu trưởng để lĩnh hội nội dung kế hoạch nhiệm vụ công tác tháng 4/2015

HT

 

 

04- 05

Họp HĐGV triển khai nhiệm vụ công tác tháng 4/2015

HT- PHT – GV- NV

 

Cả tháng

 Hoàn thiện hồ sơ Phổ cập chuẩn bị cho đón đoàn kiểm tra Phổ cập cấp huyện và hoàn thiện các hồ sơ Phổ cập xóa mù

BGH – GV - NV

01 - 05

 

Tổ chức hội thi chuyên đề lĩnh vực " Phát triển vận động" cấp trường.

 

 

 

 

05 - 10

Tham dự hội thi chuyên đề lĩnh vực " Phát triển vận động" khu vực 1

 

Cả tháng

Thi đua dạy tốt học tốt chào mừng kỷ niệm 30/04 và 01/05.

 

CB,GV, NV, HS

09 - 10

Tổ chức  khám sức khỏe cho trẻ lần 2

YT – GV – Trạm y tế

 10- 20

Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch

BGH – GV – NV

15 - 20

Thu thập minh chứng kiểm định

BGH – GV – NV

Cả tháng

Chỉnh trang trường lớp dọn vệ sinh  khuôn viên, trồng hoa trồng rau xanh……

CBGVNV, HS

 

 

 

Nơi nhận:

- Nh­ư trên (t/h);

- Cổng TTĐT của trường;

- L­ưu: VT,

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

Ngô Thị Sửu