Asset Publisher

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2012 - 2013

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2012 - 2013


 

STT Họ và tên Ngày, Tháng, năm sinh Chức vụ Số hiệu viên chức Đơn vị công tác Ngạch
lương
hiện hưởng
Ghi chú
1 Ngô Thị Sửu 19/05/1973 Hiệu Trưởng   Trường MN An Sinh A A1-15a.205  
2 Cao Thị Mơ 30/12/1982 Phó hiệu Trưởng   Trường MN An Sinh A A1-15a.205  
3 Chu Thị Tuyết Minh 15/08/1982 Phó hiệu Trưởng   Trường MN An Sinh A A0-15a.206  
4 Lê Thu Hà 20/06/1984 Phó hiệu Trưởng   Trường MN An Sinh A A1-15a.205  
5 Vũ Thị Khích 19/05/1970 CTCĐ   Trường MN An Sinh A A0-15a.206  
6 Nguyễn Thị Thoa 02/03/1960 Giáo viên 114205 Trường MN An Sinh A C1-15a.210  
7 Lê Thị Thủy 21/04/1984 Giáo viên   Trường MN An Sinh A A0-15a.206  
8 Phạm Thị Quyên 19/12/1981 Giáo viên   Trường MN An Sinh A A0-15a.206  
9 Vũ Thị Nhu 12/10/1978 Giáo viên   Trường MN An Sinh A A0-15a.206  
10 Trần Thị Thu Hằng 14/04/1980 Kế toán   Trường MN An Sinh A B-06.032  
11 Phạm Thị Liên 23/08/1987 Y tế   Trường MN An Sinh A B-16b.121  
12 Phạm Thị Thu Hạnh 19/01/1983 Giáo viên   Trường MN An Sinh A Cao đẳng Hợp Đồng NĐ 68
13 Phạm Thị Vân 07/08/1984 Giáo viên   Trường MN An Sinh A Cao đẳng Hợp Đồng NĐ 68
14 Phạm Thị Lan Anh 15/08/1988 Giáo viên   Trường MN An Sinh A Cao đẳng Hợp Đồng NĐ 68
15 Vũ Thị Oanh 06/06/1989 Giáo viên   Trường MN An Sinh A Cao đẳng Hợp Đồng NĐ 68
16 Nguyễn Thị Nga 14/08/1989 Giáo viên   Trường MN An Sinh A Cao đẳng Hợp Đồng NĐ 68
17 Vũ Thị Thuận 17/10/1989 Giáo viên   Trường MN An Sinh A Trung Cấp Hợp Đồng NĐ 68
18 Phạm Thị Nhung 15/05/1990 Giáo viên   Trường MN An Sinh A Trung Cấp Hợp Đồng NĐ 68
19 Lê Thị Hoa 07/10/1990 Giáo viên   Trường MN An Sinh A Trung Cấp Hợp Đồng NĐ 68
20 Bùi Thị Kết 15/06/1981 Cấp dưỡng   Trường MN An Sinh A Trung Cấp Hợp Đồng NĐ 68
21 Bùi Thị Thu Hiền 14/05/1991 Giáo viên   Trường MN An Sinh A Trung Cấp Hợp Đồng NĐ 68
22 Nguyễn Thị Toan 15/01/1992 Giáo viên   Trường MN An Sinh A Trung Cấp Hợp Đồng NĐ 68
23 Nguyễn Thị Nhung 21/07/1992 Giáo viên   Trường MN An Sinh A Trung Cấp Hợp Đồng NĐ 68

 

 

                                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                                   Ngô Thị Sửu