Asset Publisher

Công khai chất lượng GDMN năm học 2017- 2018

Công khai chất lượng GDMN năm học 2017- 2018


Công khai chất lượng GDMN năm học 2017- 2018

 

Biểu mẫu 02

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

     TRƯỜNG MẦM NON AN SINH A  

 

 

 

 

 THÔNG BÁO

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2017- 2018

                                                                                        Đơn vị tính: trẻ em

 

STT

Nội dung

Tổng số trẻ em

 

Nhà trẻ

Mẫu giáo

3-12 tháng tuổi

13-24 tháng

tuổi

25-36 tháng

tuổi

3-4 tuổi

 

4-5

tuổi

5-6

tuổi

 

I

Tổng số trẻ em

286

 

 

 

 

 

60

68

64

94

 

1

Số trẻ em nhóm ghép

 

 

 

 

 

 

 

2

Số trẻ em 1 buổi/ngày

 

 

 

 

 

 

 

3

Số trẻ em 2 buổi/ngày

286

 

 

60

68

64

94

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

 

 

 

 

 

 

 

II

Số trẻ em được tổ chức ăn

tại cơ sở

286

 

 

60

68

64

94

III

Số trẻ em được kiểm tra

 định kỳ sức khỏe

286

 

 

60

68

64

94

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

286

 

 

60

68

64

94

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em

 

 

 

 

 

 

 

1

Kênh bình thường

273

 

 

57

65

62

89

2

Kênh dưới -2

 

 

 

 

 

 

 

3

Kênh dưới -3

 

 

 

 

 

 

 

4

Kênh trên +2

 

 

 

 

 

 

 

5

Kênh trên +3

 

 

 

 

 

 

 

6

Phân loại khác

 

 

 

 

 

 

 

7

Số trẻ em suy dinh dưỡng

13

 

 

3

3

2

5

8

Số trẻ em béo phì

 

 

 

 

 

 

 

VI

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

1

Đối với nhà trẻ

60

 

 

60

 

 

 

a

Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 3-36 tháng

 

 

 

 

 

 

 

b

Chương trình giáo dục mầm non -Chương trình giáo dục nhà trẻ

60

 

 

60

 

 

 

2

Đối với mẫu giáo

226

 

 

 

68

64

94

a

Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo

 

 

 

 

 

 

 

b

Chương trình 26 tuần

 

 

 

 

 

 

 

c

Chương trình 36 buổi

 

 

 

 

 

 

 

d

Chương trình giáo dục mầm non-

Chương trình giáo dục mẫu giáo

226

 

 

 

68

64

94

                                                 

                                                     An Sinh, ngày 01  tháng 10 năm 2017

                                                    HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                   Phạm Thị Huyền