Asset Publisher

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2015

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2015


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON AN SINH A

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 65/TB - MN

An Sinh, ngày 10 tháng 08 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 08 năm 2015

 

 
 

 

 

 

Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

02 - 10/8

- Điều tra trẻ

- Tuyên truyền trên loa truyền thanh

GV

10 - 20/08

- Tập huấn bồi dưỡng chuyên môn hè

CBGVNV

20 - 31/08

- Tuyển sinh, rèn nề nếp, thói quen, các kỹ năng giao tiếp ứng xử cho trẻ

CBGVNV

02/8- 10/8

- Lao động dọn vệ sinh lớp học, khuôn viên

CBGVNV

10/8 - 20/8

- Tu sửa thiết bị đồ dùng đồ chơi, chỉnh trang trường, lớp

CBGVNV

20/8 - 31/8

- Sửa nền nhà 2 phòng học

- Sửa thiết bị vệ sinh

- Bắn mái tôn khu Thành Long

- Làm, sửa bổ sung kho chứa thực phẩm

- Làm lan can, rào chắn 4 phòng học

CBGVNV

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Các đ/c BGH, GVNV;

- Cổng TTTVĐT;

- Lưu: VT.

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Ngô Thị Sửu