Asset Publisher

Chương trình công tác tháng 12 năm 2015

Chương trình công tác tháng 12 năm 2015


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON AN SINH A

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 135/TB - MN

An Sinh, ngày 04 tháng 12 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 12 năm 2015

 

 

          * Nhiệm vụ trọng tâm:

          - Tổ chức cân khám sức khỏe vào kênh biểu đồ giai đoạn 2 cho trẻ NT-MG.

          - Chuẩn bị các điều kiện hồ sơ minh chứng đón đoàn kiểm tra phổ cập.

          - Thi đua dạy tốt học tốt chào mừng ngày thành lập QĐNDVN và ngày QPTD.

          - Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

          - Thi Giáo viên giỏi cấp trường.

Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Cả tháng

- Duy trì tỉ lệ chuyên cần trong đợt mưa rét tỉ lệ ăn bán trú. Tiếp tục huy động trẻ ra lớp.

GV

05-20/12

- Hoàn thành các điều kiện minh chứng phổ cập 5T và phổ cập xóa mù

HP phụ trách - GV

10-25/12

- Tổ chức kiểm tra toàn diện và kiểm tra chuyên môn theo kế hoạch

HT-Ban kiểm tra nội bộ

02-05/12

- Đăng ký dự thi "Nữ giáo viên với VHCS"

GV

05-31/12

- Dự giờ, thăm lớp, kiểm tra các hoạt động nuôi dưỡng - giáo dục - các hoạt động ngoại khóa

BGH

10-31/12

- Hoàn thành phần mềm quản lý GDMN (nuôi dưỡng, thực đơn, chuyên cần, tài chính…)

Bộ phận phụ trách đã được phân công

02-05/12

- Hoàn thành việc kê khai tài sản theo quy định

BGH - KT

10-31/12

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện BDTX theo chỉ đạo

- Tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trường

CBGVNV

25-31/12

- Hoàn thiện hồ sơ XHHGD

KT

10-31/12

- Hoàn thiện các điều kiện và đi vào sử dụng phòng học thông minh

BGH - GV

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Các đ/c BGH, GVNV;

- Cổng TTTVĐT;

- Lưu: VT.

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Ngô Thị Sửu