Asset Publisher

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2015

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2015


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON AN SINH A

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 102/TB - MN

An Sinh, ngày 06 tháng 10 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 10 năm 2015

 

 
   

          * Nhiệm vụ trọng tâm:

          - Chuẩn bị các điều kiện về hồ sơ thu chi bán trú đón đoàn kiểm tra Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều;

          - Hoàn thiện các dữ liệu phổ cập xóa mù;

          - Tổ chức Hội nghị Cb, VC, LĐ cấp tổ, cấp trường năm học 2015 - 2016.

Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Cả tháng

- Duy trì sĩ số

- Duy trì tỉ lệ chuyên cần

GV

Cả tháng

- Đảm bảo duy trì tốt công tác vệ sinh ATTP, ATTM, phòng chống dịch bệnh

GV - Y tế

Tuần 3

- Tham gia lớp học vệ sinh ATTP

Hiệu phó - Cấp dưỡng - Y tế

Tuần 1-tuần 4

- Tổ chức dự giờ giáo viên theo lịch phân công

BGH - GV

Tuần 2

- Chuẩn bị các điều kiện (hồ sơ sổ sách thu chi bán trú) đón đoàn kiểm tra của Phòng GDĐT

CBGVNV

Tuần 4

- Tiếp nhận thiết bị đồ dùng của Sở GD cấp.

- Tiếp nhận thiết bị phòng học thông minh do Phòng GD cấp.

Đ/c Hiệu phó phụ trách

Cả tháng

- Bộ phận CNTT (tổ tin bài) thực hiện tốt việc viết, đưa tin bài đảm bảo về kỹ thuật, nội dung, hình ảnh…

Hiệu phó CNTT -

tổ tin bài

Tuần 1-tuần 2

- Hoàn thành các dữ liệu, số liệu phần mềm phổ cập xóa mù

Hiệu phó - GV

Tuần 1

- Hợp đồng thực phẩm có địa chỉ tin cậy, có con dấu pháp nhân, có hóa đơn GTGT

BGH - KT

Tuần 2-tuần 3

- Tổ chức Hội nghị CBVCLĐ

BGH - CĐ - GVNV

Tuần 3

- Tổ chức liên hoan văn nghệ ở tại các nhóm lớp chào mừng ngày 20/10

GV

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Các đ/c BGH, GVNV;

- Cổng TTTVĐT;

- Lưu: VT.

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Ngô Thị Sửu