Asset Publisher

Chương trình công tác tháng 01/2016

Chương trình công tác tháng 01/2016


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON AN SINH A

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06/TB - MN

An Sinh, ngày 11 tháng 01 năm 2016

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 01 năm 2016

          * Nhiệm vụ trọng tâm:

          - Hoàn thiện các điều kiện (hồ sơ) phổ cập, phổ cập xóa mù đón đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh.

          - Tham gia Hội thi "Nữ giáo viên với VHCS".

          - Thi đua học tốt đạy tốt Mừng Đảng - Mừng Xuân.

          - Họp phụ huynh sơ kết học kỳ I, đề ra phương hướng học kỳ II năm học 2015 - 2016.

Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Cả tháng

- Duy trì sĩ số. Tiếp tục huy động trẻ ra lớp.

GV

10-15/01

- Hoàn thiện hồ sơ phổ cập giáo dục và phổ cập xóa mù đón đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT tỉnh QN

HP phụ trách

10-20/01

- Tham gia Hội thi "Nữ giáo viên với VHCS"

GV

05-16/01

- Tổ chức sơ kết học kỳ I. Rà soát lại các chỉ tiêu nhiệm vụ năm học và đề ra biện pháp học kỳ II

CBGVNV

Cả tháng

- Kiểm tra VSATTP, VSMT, việc thực hiện TKB, việc thực hiện các nội quy, quy định của các đ/c GVNV

BGH

25-31/01

- Tổ chức họp phụ huynh học kỳ I, phương hướng học kỳ II

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch đề ra

- CBGVNV, phụ huynh

- CBGVNV

 

 

Nơi nhận:

- Các đ/c BGH, GVNV;

- Cổng TTTVĐT;

- Lưu: VT.

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Ngô Thị Sửu