Asset Publisher

CAM KẾT CCHAATS LƯỢNG

CAM KẾT CCHAATS LƯỢNG


 

CÔNG KHAI HÓA THÔNG TƯ 09 NĂM HỌC 2013 - 2014

Biểu mẫu 01

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PHÒNG GD & ĐTĐÔNG TRIỀU.

TRƯỜNG MN AN SINH A.

THÔNG B¸O

Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2013-2014

 

STT

Nội dung

Nhà trẻ

Mẫu giáo

I

Mức độ về sức khỏe mà trẻ em

sẽ đạt được .

 

94 %

96 %

II

Mức độ về năng lực và hành vi

mà trẻ em sẽ đạt được

 

100%

100%

III

Chương trình chăm sóc giáo dục

mà cơ sở giáo dục tuân thủ

 

100%

100%

IV

Các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục

 

 

- Đảm bảo các điều kiện theo các tiêu chí mà nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức lao động ngày 24 tháng 09 năm 2012.

- Đảm bảo các điều kiện theo các chỉ tiêu mà nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức lao động ngày 01 tháng 10 năm 2013.

                                                  

                                                       An Sinh, ngày 12 tháng10 năm 2013

                                                 

                                                          HIỆU TRƯỞNG

 

                                                    ( Đã ký)

 

                                                    Ngô Thị Sửu