kẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN AN SINH A

Số: 170/KH-MNASA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

An Sinh, ngày 01 tháng 09 năm 2023

 

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2023

* Nhiệm vụ trọng tâm:

  • Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2023 - 2024 và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường;
  • Tổ chức các hoạt động chuyên môn, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ
  • Kiểm tra nội bộ trường học
  • Cân đo, khám SK cho trẻ lần 1
  • Tổ chức chương trình "Ngày hội trăng rằm"
  • Rà soát minh chứng đảm bảo các tiêu chí kiểm định chất lượng giáo dục, trường đạt chuẩn quốc gia.

 

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

01-04

Trang trí sắp xếp lớp, đồ dùng thiết bị dạy

học, chuẩn bị công tác khai giảng

CB,GV,NV

05/09

Khai giảng năm học 2023-2024

BGH, GVNV,PH,

HS

06-30

Tổ chức các hoạt động chuyên môn tuần thứ

1- 4 theo kế hoạch

CBPTCM+GV

06-30

Tổ chức công tác chăm sóc nuôi dưỡng và

bảo vệ sức khỏe cho trẻ

CBPTCMND+Y tế

06-30

Kiểm tra việc thực hiện nề nếp, quy chế

chuyên môn, hoạt động giáo dục các nhóm, lớp

BGH

07-15

Triển khai cập nhật dữ liệu trên hệ thống phần

mềm SMAS

CBPTCM, GV

07-12

XD dự toán thu chi theo CV hướng dẫn của PGD

Hoàn thiện chứng từ hồ sơ bán trú

NV - Kế toán

10-12

Họp PHHS dầu năm học 2023-2024

BGH,GVNV,PHHS

06-12

XDKH và tuyên truyền phòng, chống dịch

bệnh trong trường học

NV - Y tế

15-25

Xây dựng KH nhiệm vụ năm học

BGH

15-20

Cân, đo theo dõi sức khỏe cho trẻ trên biểu đồ

lần 1

CBPTND+ Y tế

25-26

Thăm lớp, dự giờ theo kế hoạch

BGH

27-29

Kiểm tra nội bộ trường học

Ban kiểm tra

30

Họp HĐSP đánh giá công tác tháng 9

BGH

 

           Ngoài lịch công tác trên, BGH, các tổ chuyên môn sẽ thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo đột xuất của UBND , phòng GD&ĐT

Để được biết lịch công tác tuần chi tiết của Ban giám hiệu các đồng chí truy cập vào địa chỉ: http://mnansinha.dongtrieu.edu.vn

 

Nơi nhận.

  • CB,GV,NV trường(t/h);
  • Cổng TTĐT trường;
  • Lưu VT;

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Lê Thị Phượng

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu