Xuất bản thông tin

Tiếp tục cho học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Tiếp tục cho học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Số 716: V/v Tiếp tục cho học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Từ 30/3 đến hết 15/4/2020)