Xuất bản thông tin

THÔNG BAOCHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01/2013

THÔNG BAOCHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01/2013


 

 

PHÒNG GD& ĐT ĐÔNG  TRIỀU

TRƯỜNG MN AN SINH A

 

Số 05/ KH-MNASA.                         

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

An Sinh, ngày 03 tháng 1 năm 2013.

 

                                                                THÔNG BÁO

                                      CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 1/2013

 
 

 

* Trọng tâm công tác tháng 1/2032

- Duy trì sĩ số. Tiếp tục huy động trẻ nhà trẻ ra lớp.

- Tổ chức dự giờ, thao giảng bồi dưỡng giáo viên.

- Thi đua dạy tốt học tốt mừng Đảng, mừng xuân.

- Đánh giá thực hiện 5 đề tài và kế hoạch biện pháp thực hiện giai đoạn 2.

- Thi: " Bé Mầm non với Đồng dao, ca dao, dân ca Việt nam" Việt Nam.

 

Lịch cụ thể

 

 

STT

 

NỘI DUNG

THỜI GIAN

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

1

Tiếp tục huy động trẻ ra lớp đặc biệt là trẻ Nhà trẻ.

 

Cả tháng

GV

2

Duy trì tỷ lệ chuyên cần và phấn đấu chuyên cần từ 98% trở lên.

Cả tháng

GV

3

Hoàn thiện việc bổ sung hồ sơ phổ cập năm 2011 và 2012. và năm  2013.

 

 

HP - GV

4

VSATTP Phòng tránh dịch bệnh. Tiếp tục phối hợp Trạm y tế nhận thuốc Chloramin B để khử trùng các đồ dùng dụng cụ vào các cuối tuần để phòng tránh Tay – Chân – Miệng.

Cả tháng

Y tế - GV

5

Tổ chức thi đua dạy tốt học tốt  mừng Đảng,  mừng xuân. Kiểm tra, dự giờ, bồi dưỡng giáo viên 100% các giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

Cả tháng

BGH- C Đ

TTCM

 

 

6

Tổ chức thi chấm vườn rau xanh, góc thiên nhiên, góc chuyên đề về:  "Bé Mầm non với Đồng dao, ca dao, dân ca Việt nam" Việt Nam, để sơ kết  đánh giá thực hiện 5 đề tài giai đoạn 1.

 

 

Tuần 2/01.

BGH + CTCĐ + TTCM

7

Dự giờ bồi dưỡng giáo viên nhân viên

 

Cả tháng

BGH - TTCM

8

Tập chung đánh giá  sơ kết chất lượng chuyên môn  kỳ I.

Tuần 4

BGH – CĐ+ TTCM

9

Hoàn thiện hồ sơ đất các điểm trường với UBND xã.

Tuần 3

GV- NV

10.

Hoàn thiện bếp, giếng Lục Dong.

 

Tuần 4

BGH

11

Tham dự chuyên đề: "Bé Mầm non với Đồng dao, ca dao, dân ca Việt nam" Việt Nam.

 

 

Tuần 3

KT

12

Hoàn thiện hồ sơ đề nghị  hưởng trợ cấp cho giáo viên.

Tuần 2

GV- KT

  

 

   Trên đây là kế hoạch tháng 1/2013của nhà trường. đề nghị các đ/c Phó HT, các tổ, các đoàn thể, các đ/c giáo viên, nhân viên căn cứ xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể để thực hiện tốt nhiệm vụ tháng 01 năm 2012 đã đề ra.

 

 

 

Nơi nhận:

- BGH,GV, NV;

- Lưu VT;

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Ngô Thị Sửu