Xuất bản thông tin

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2019 - 2020

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2019 - 2020


TRƯỜNG MN AN SINH A

 

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2019 - 2020

 

Thứ

Nhà trẻ 24 – 36 tháng

MG 3- 4 tuổi

MG 4 – 5 tuổi

MG 5 – 6 tuổi

2

Thể dục

Thể dục

 

Thể dục

Thể dục

3

Văn học

Khám phá khoa học

Khám phá khoa học

Khám phá khoa học

4

Nhận Biết

Văn học

( KNXH)

Văn học

( KNXH)

Văn học

( LQVCC)

5

Văn học

Toán

Toán

Toán

6

Hoạt động với đồ vật

Âm nhạc

 

Âm nhạc

( Tạo hình)

Âm nhạc

( Tạo hình)

Âm nhạc

( Tạo hình)

 

 

                                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

    Phạm Thị Huyền