Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 17/3/2021

Tài chính công khai ngày 17/3/2021

Ngày 17/3/2021 Tổng suất ăn toàn trường: 186 x 15.000đ = 2.790.000đ