Xuất bản thông tin

Tài chính công khai ngày 15/03/2021

Tài chính công khai ngày 15/03/2021

Tổng suất ăn toàn trường 174 X 15 000đ = 2 610 000 đ
( Hai triệu sáu trăm 10 nghìn đồng)