Xuất bản thông tin

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 04 / 2016

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 04 / 2016


TRƯỜNG MẦM NON AN SINH A

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 04 / 2016

 

* Kế hoạch trọng tâm:

       - Duy trì sĩ số trẻ và nề nếp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục

       - Tiếp tục dự giờ nâng cao chất lượng giáo dục và nuôi dưỡng.

       - Hoàn thành công tác tự đánh giá công tác kiểm định chất lượng trường Mầm non.

       - Tổ chức hội thi "Dinh dưỡng của bé" cấp trường.

      - Tổ chức các hoạt động chào mừng 30/4, 01/ 5.

Lịch cụ thể

Thời gian

Nội dung công việc

Bộ phận thực hiện

01- 28 /4

 

 

 

- Duy trì sĩ số trẻ ra lớp, triển khai và thực hiện các hoạt động chuyên môn tháng

- Hoàn thành công tác tự đánh giá công tác kiểm định chất lượng giáo dục

- HP+ GV

 

- Toàn trường

 

3/ 4

 

- Tập huấn bồi dưỡng thường xuyên 10 môdun

- Giao ban công tác tháng tại PGD

- TT+ TPCM

- HT

10- 13/ 4

 

- Dự giờ , kiểm tra chất lượng chăm sóc giáo dục  trẻ

- BGH+ GV

17- 21/4

 

-  Dự giờ, kiểm tra công tác đánh giá trẻ

- BGH +  TTCM+GV

21/4

 

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày sách Việt Nam.

- BGH+ GV

 

24 - 28/4

- Triển  khai hội thi  "Dinh dưỡng của bé" cấp trường.

- BGH + TTCM

+ TPCM

29/4 - 30/4

- Nghỉ dịp lễ

- Toàn trường

 

HIỆU TRƯỞNG

      ( Đã ký)

 

 

             Phạm Thị Huyền